Birimlerimiz

İmar Uygulama Şube Müdürlüğü
  • Şube Müdürü: Nesrin Akdoğan
  • Telefon: 3782
  • E-Posta: nesrin.akdogan@adana.bel.tr
  • Adres: Adana Büyükşehir Belediyesi Reşatbey Mah. Atatürk Cad. Seyhan/ADANA
Görevleri


İmar Uygulama Şube Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

MADDE 8) – İmar Uygulama Şube Müdürlüğü görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;

 

a)Karayolları Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkında Yönetmeliğin 1/a maddesinde belirtilen tesisleri imar mevzuatı açısından inceleyip ilgili kurumlar ve Belediyemiz Ulaşım Daire Başkanlığından ‘trafik açısından’ görüş alınarak geçiş yolu izin belgesi düzenlemek,

 

b) 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 5. maddesine istinaden, alışveriş merkezlerine yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi düzenlemek,

 

c) 5216 sayılı Kanunun 7/c maddesine istinaden, 3194 sayılı İmar Kanununun 26. maddesi gereği mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait yerlerin ve kamuya ait yapı ve tesislerin ruhsatlandırma işlemlerini yapmak,

 

ç) 1. Sınıf Gayrı Sıhhi Müesseseler, 2. Sınıf Gayrı Sıhhi Müesseseler olan Akaryakıt ve LPG (Otogaz) Satış İstasyonları ve 3. Sınıf Gayrı Sıhhi Müesseselere işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilebilmesi için imar mevzuatı yönünden gerekli incelemeleri yapmak,

 

d) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu; 3194 sayılı İmar Kanunu, 4708 sayılı Yapı Denetim Kanunu, KHK ve ilgili yönetmelikler, genelgeler, standartlar ve şartnamelere istinaden yapı ruhsatı ve yapı kullanma (iskân) izinlerini, mevzuat hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilmesi yönünde çalışmalar yapmak, ilçe belediyeleri ile koordinasyonu sağlamak,

 

e) Adana Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği ve Otopark Yönetmeliği ile ilgili taslak çalışması yapmak,

 

f) Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzin Belgeleri ile ilgili mevzuat çerçevesinde internet ortamında MAKS ( Mekansal Adres Kayıt Sistemi )’ ne kayıt işlemlerini yapmak,

 

g) Mesai saatlerinin etkin/verimli kullanılması ve birim personelinin uyum içinde çalışmasını sağlamak,

 

ğ) Birim çalışmalarında kullanılan demirbaş, sarf malzemeleri ve kırtasiyenin amacına uygun kullanımını sağlamak,

 

h) Halkla temas halinde olduğu zamanlarda bilgi akışını sağlamak,     

 

ı) Birimi ile ilgili yazışmaların yapılmasını sağlamak,

 

i) Birim personelinin görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemek, görevli personelin disiplin amiri olarak görev ve sorumluluklarını yerine getirmek,

 

j) Müdürlüğe bağlı personel hareketlerini (izin, rapor vb.) planlamak, denetlemek, gerekli yazışmaları yapmak,

 

k) Müdürlüğün görev alanına giren ilgili Kanun, KHK, yönetmelik, genelge, tebliğ, vb. takibi, güncellenmesi ve çalışan personelin bilgilendirilmesi sağlamak,

 

l) Müdürlüğe ait bütçe teklifi hazırlamak, gerçekleştirme görevlisi olarak iş ve işlemleri yapmak,

 

m) Tespit edilmiş stratejik, hedef ve politikalar doğrultusunda planları hazırlamak, uygulamak ve aksayan yönlerine yönelik çözüm üretmek,

 

n) Süreçlerin sürekli iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak,

 

o) Bağlı olduğu Daire Başkanı tarafından verilen görev ve sorumlulukları yerine getirmek,

 

ö) Başkanlık makamından alınan emirleri mevzuat hükümleri çerçevesinde yerine getirmek,

 

p) Belediye Başkanı ve üst makamların emirlerini ve mevzuatın gereklerini uygulamak ve uygulatmak.

 c

Birim Haberleri
1

Adana Büyükşehir Belediyesi bütün gövdesiyle yangın yerinde

Büyükşehir bütün gövdesiyle yangın yerinde Başkan Zeydan Karalar, yangınların… Daha Fazlası