Birimlerimiz

İmar Planlama Şube Müdürlüğü
  • Şube Müdürü: İlker Söğüt
  • Telefon: 3751
  • E-Posta: ilker.sogut@adana.bel.tr
  • Adres: Adana Büyükşehir Belediyesi Reşatbey Mah. Atatürk Cad. Seyhan/ADANA
Görevleri


Planlama Şube Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

MADDE 7- Planlama Şube Müdürlüğü görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;

 

3194 sayılı İmar Kanunu ve Yönetmelikleri başta olmak üzere ilgili tüm kanun ve yönetmelikler ile Bakanlık, İlgili Bakanlıklar ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı Genelge Talimat ve Bildirileri çerçevesinde olmak üzere,

 

a) Birim yöneticilerinin ortak nitelikteki yönetim görevlerinin yerine getirmek.

b) İlçe Belediye Başkanlıklarınca yapılan-yaptırılan ve İlçe Meclis Kararına bağlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve bu planlara ait değişiklik tekliflerini ve bu planlara yapılan itirazlar incelemek, değerlendirmek ve onaylatmak,

 

c) Adana Büyükşehir Belediyesi’nce yapılması gereken 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarının, bütünlüğünün sağlanması, Adana Büyükşehir Belediyesi yetki sınırları içindeki alanın gelişim politikalarının belirlenmesi, uzun vadeli gelişmesinin yönlendirilmesi, kontrol altında tutulması, sıhhileştirilmesi, doğal tarihi ve kültürel değerlerinin korunması amacı ile uygulamayı yönlendirecek ölçeklerde planlar hazırlamak,

 

ç)Nazım imar planlarına göre hazırlanacak eylem planları kapsamında, öncelikli bölgelerde kentsel tasarım projelerini ve yatırım projelerini ilgili şube müdürlükleri ile koordineli olarak tayin etmek,

 

d) Nazım imar planlarının hazırlanmasında ilgili yatırımcı bakanlıklar, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ve sivil toplum örgütleri ile koordinasyon sağlamak, bu kuruluşlara ait yatırım politikalarının ve yatırım programlarının imar planları ile uygunluk ve entegrasyonu’nu temin etmek,

 

e) Planlama çalışmaları sırasında toplanan ve toplanacak bilgi ve dokümanların, tasnif ve depolanmasını, bu dokümanların uygun ortamlarda ve formatlarda arşivlenmesini sağlamak,

 

f) Üst ölçekli plan kararları doğrultusunda nazım imar planlarını yapmak veya yaptırmak ile meri’i nazım imar planlarını üst ölçekli plan kararlarına göre revizyonu yapmak veya yaptırmak,

 

g) Diğer şube müdürlüklerinin ve birimlerin İmar Planlama Şube Müdürlüğünden talep ettikleri bilgi ve belgelerin hazırlanması,

 

ğ) İlçe belediyelerince hazırlanan ve teklif edilen planlar ile yatırım plan ve projesi, nazım imar planı karar ve öncelikleri doğrultusunda irdelemek ve görüş bildirmek,

 

h) Her ölçekli nazım imar planlarına ilişkin değişiklik teklifleri ve onaylı planlara yapılan itirazlar ile plan iptal davaları ve planların uygulanmasına ilişkin tereddüde düşülen konularda gerekli inceleme ve değerlendirmeleri yapmak ve görüş bildirmek,

 

ı) Hukuk müşavirliğine, imar planı iptal davalarının savunulmasına yönelik bilgi, belge ve teknik görüş hazırlamak,

 

i) Plan yapım sürecinde;

       1. Kamu Kurum ve Kuruluşlarından görüş almak,

 

       2. Arazi tespiti için mevcut durum, topografya, jeomorfolojik, jeolojik vb. etütleri temin etmek,

 

       3. 1/5000 ölçekli onaylı Nazım İmar Planlarına yapılan itirazları incelemek, değerlendirmek ve Büyükşehir Belediye Meclisine sunmak, bu konuya ilişkin meclis kararının gereğini yapmak ve

 

     4. 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planlarına yapılan itirazları incelemek, değerlendirmek ve Büyükşehir Belediye Meclisine sunmak, bu konuya ilişkin meclis kararının gereğini yapmak.

 

Birim Haberleri