Birimlerimiz

Meclis Şube Müdürlüğü
  • Şube Müdürü: Deniz Poyraz
  • Telefon: 3506-3507
  • E-Posta: deniz.poyraz@adana.bel.tr
  • Adres: Adana Büyükşehir Belediyesi Reşatbey Mah. Atatürk Cad. Seyhan/ADANA
Görevleri

 

 Meclis Şube Müdürlüğü Görev Yetki ve Sorumlulukları

 

MADDE 6- Meclis Şube Müdürlüğünün görev yetki ve sorumlulukları şöyledir;

 

1) Belediye Meclisinin aylık toplantılarında görüşülmek üzere, belediye birimleri, bağlı kuruluşlar veya ilçe belediye başkanlıklarından gönderilen ve başkan tarafından meclise havalesi yapılan teklif yazılarının düzenlenerek meclis gündeminin oluşturulmasını sağlamak,

 

2) Meclis toplantı gündeminin yasal süresi içerisinde üyelere ulaştırılmasını (elektronik ortamda, ve kendilerine elden ulaştırılması) sağlamak,

 

3) Meclis gündemini internette yayımlamak,

 

4) Meclisten komisyonlara havale edilen konuların komisyon süreçlerini takip ederek hazırlanan komisyon raporlarını meclis üyelerine zamanında imzalatılmasını sağlamak,

 

5) Meclis görüşmelerinin Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca görüntülü olarak kayda alınmasını sağlamak,

 

6) Meclis kararlarının tutanaklara uygun olarak yazılıp, kontrol edildikten sonra meclis başkanı ve meclis divan katiplerine imzalatılmasını sağlamak,

 

7) Meclis kararlarını yasal süresi içerisinde mülki idari amirine göndermek, mülki idari amirine gönderilerek yürürlüğe giren kararları ekleriyle birlikte ilgili birimlere zimmetle gönderilmesini sağlamak,

 

8) Kesinleşen meclis kararlarını internet sitesinde yayımlayarak halka duyurmak,

 

9) Belediye Meclisinin çalışmalarında 5393 Sayılı Belediye Kanununun 19, 20.maddesi ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 12, 13, 14 ve 15. maddelerine dayanılarak hazırlanan, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği başta olmak üzere, diğer mevzuatın takip ve uygulanmasını sağlamak,

 

10) Meclis üyeleri tarafından Meclis Başkanlık Divanına sunulan yazılı önergelerin gereği yapılma sürecindeki iş ve işlemleri takip etmek,

 

11) Meclis gündemine alınmış evrakın meclis defterine tarih ve gündem sırasına göre yazılarak sıra numarası, karara dönüştükten sonra ise yine tarih ve gündem sırasına göre yazılarak karar sayısının verilmesini sağlamak,

 

12)   Meclis komisyon defterlerinin raportörlerce yazılmasını takip edip komisyon üyelerinin imzalamasını sağlamak,

 

13)   Meclis gündemine konu olan dosyaları meclise sunmak üzere hazırlamak,

 

14)   Meclis üyelerinin huzur haklarının puantajını yapmak ve ilgili birime göndermek,

 

15)   Meclis üyelerinin özlük haklarını takip etmek,

 

16) Meclis divanının çalışmalarına usul yönünden yardımcı olmak,

 

17) Meclisçe kabul edilen karar, tutanak ve komisyon raporlarının imzalanmış birer asıl nüshalarının ilgili birimlerden gelen teklif yazısı ile birlikte arşivlenmesini sağlamak,

 

18) Meclis Karar Defterinin yıl sonunda karara bağlayarak onaylanmasını sağlamak,

 

19) Meclis toplantı salonunun kullanım yetkisi Başkanlıkta olup bilumum temizlik işlerinin Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca yapılmasını sağlamak,

 

20) Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Makamınca ve Daire Başkanlığınca verilecek diğer benzer görevleri ifa etmek.

 

Birim Haberleri