Birimlerimiz

Zabıta Denetim Şube Müdürlüğü
  • Şube Müdürü: Ercan Özcan
  • Telefon: 6815
  • E-Posta: ercan.ozcan@adana.bel.tr
  • Adres: Ziya Paşa Mah. Kasım Gülek Blv. Mimar Sinan Açık Hava Tiyatrosu Altı Seyhan /ADANA
Görevleri


Zabıta Denetim Şube Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

MADDE 13 – Zabıta Denetim Şube Müdürlüğü görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;

 

1. Kalem Amirliği Görev, Yetki ve Sorumlulukları

a) Büyükşehir Belediyesinin görev, yetki ve sorumluluklarını belirleyen 5216, 6360 ve 5393 Sayılı Kanunlarla diğer ilgili Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklerle belirlenen Belediye Zabıta hizmetlerini yürütmek,

 

b) Zabıta Destek ve Eğitim Şube Müdürlüğünce Zabıta Daire Başkanına sunularak Denetim Şube Müdürlüğüne havale edilen evrakların yasal süre içerisinde cevaplamak ve sonuçlandırmak,

 

c) Gizlilik kuralları içerisinde ivedi ve gizli evrakların zimmet karşılığı ilgili kişi, birim, kurum ve kuruluşlara teslimini sağlamak,

 

ç) Diğer Şube Müdürlükleri ile birlikte koordineli çalışma yapmak,

 

d) Şube Müdürlüğü ile ilgili arşiv çalışmalarını ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütmek,

 

e) Şube Müdürlüğü ekiplerinin yapmış olduğu faaliyetleri günlük, aylık ve yıllık olarak hazırlamak ve arşivlemek,

 

f) Daire Başkanlığının vermiş olduğu yazılı veya sözlü iş ve işlemleri yerine getirmek,

 

g) Şube Müdürlüğüne bağlı telsiz, kask vb. gereçlerin zimmetini yapmak,

 

ğ) Şube Müdürlüğü ekiplerinin tanzim etmiş olduğu İdari Yaptırım Karar Tutanaklarının Tahakkuk işlemlerini yapmak,

 

h) Şube   Müdürlüğüne   gelen   CİMER   ve   153  Şikâyet  Hattından   gelen  konular  ile  ilgili  mevzuatlar çerçevesinde gerekli işlemleri yapmak,

 

ı) Müdürlük personellerinin günlük nöbet çizelgesini tutmak.

 

2. Gündüz ve Gece Zabıta Amirlikleri Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

a) Görev alanı Adana Büyükşehir Belediye sınırları içindeki ana arterler, ana cadde, meydan ve bulvarlardır,

 

b) Büyükşehir    Belediyesinin    görev,   yetki   ve   sorumluluklarını   belirleyen   5216,  5393  ve  6360   Sayılı Kanunlarla diğer Belediyeleri ilgilendiren kanun, tüzük ve yönetmeliklerle belirlenen Belediye Zabıta hizmetlerini  yürütmek,

 

c) Meydan,  bulvar,  ana cadde  ve  yollarda  her türlü kazıları  denetlemek,  ruhsatsız olanlar hakkında Ceza Tutanağı düzenleyerek kanuni işlem başlatmak,

 

ç) Ana arterlerdeki izinsiz işgalleri önlemek ve işgal edenler hakkında kanuni işlem yapmak,

 

d) Büyükşehir  Belediyesi’nin  mülkü  olan  gayrı  menkullerle park, bahçe  ve  mezarlıkların  işgallerine mâni olmak,

 

e) Çevre  sağlığını  koruma  çalışmalarına  katılma,  çevreyi  her  ne suretle olursa  olsun kirletenler hakkında İdari Yaptırım Karar Tutanağı düzenleyerek kanuni işlem başlatmak,

 

f) Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı bünyesindeki müdürlüklerce tebligat yapılması  istenildiğinde 7201 sayılı Tebligat Kanunu’na göre tebligat yapmak,

 

g) Yangın, deprem, su baskını, bulaşıcı hastalık vb. afet halinde, görevli ekipler gelinceye kadar, yerinde gerekli tedbirleri almak ve ilgili birimlerin çalışmalarına yardımcı olmak,

 

ğ) Belirlenen görev ve yetkiler dışında tüm zabıta hizmetlerine yönelik Müdürlük emirlerini öncelikle uygulamak,

 

h) Ruhsatsız olarak açılan veya ruhsata aykırı olarak işletilen iş yerleri ile ilgili olarak İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapmak,

 

ı) İlgili  kuruluşlar  ile  koordineli  olarak  5393  Sayılı Kanun’un 15’inci Maddesinin 1’inci Fıkrasının (I) Bendi uyarınca Gayri Sıhhi Müesseseler ile Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerlerinin ruhsatlı olup olmadığını denetlemek,

 

i) Ev,  apartman  ve  her türlü  iş yerlerinin çöplerinin sokağa atılmasına mâni olmak, çöp kutu ve atıklarının eşelenmesini önlemek,

 

j) Cadde,  sokak,  park   ve   meydanlarda  mevzuata  ve   sağlık   şartlarına   aykırı  olarak  satış  yapan  seyyar satıcıları men etmek, bu hususta yetkili mercilerin kararları ile zabıta tarafından yerine getirilmesi istenen hizmetler yapmak,

 

k) Yetkili mercilerin kararları doğrultusunda belirlene yerler dışında kurban kesilmesini önlemek,

 

l) 09.08.1983 tarihli ve  2872 Sayılı Çevre Kanuna ve ilgili Yönetmeliklere göre çevre ve  insan  sağlığına  zarar veren, kişilerin huzur ve sükununu, beden ve ruh sağlığını bozacak şekilde gürültü yapan fabrika, iş yeri atölye, eğlence yerleri gibi müesseselere tutanak düzenleyerek yetkili mercilere bildirmek ve bu konuda kendisine verilen görevleri yerine getirmek,

 

m) İlgili kuruluşlar ile iş birliği halinde fırınların, ekmek fabrikalarının ve diğer gıda üretim yerlerinin sağlık şartlarına uygunluğunun denetiminde ilgili kuruluşların talebi halinde nezaret etmek, ekmek ve pide gramajını kontrol etmek, mevzuatlar çerçevesinde gerekli cezai işlemleri yapmak,

 

n) 20.07.1966 tarihli ve  775  Sayılı  Gece  Kondu  Kanuna  göre izinsiz yapılaşmaya meydan vermemek, izinsiz yapıların tespitini yapmak ve fen elemanlarının gözetiminde yıkılmasını sağlamak, gerekli diğer tedbirleri almak,

 

o) Ulusal Bayram, Genel tatil ve diğer resmi günlerde yapılacak törenlerin gerektirdiği hizmetleri yapmak,

 

ö) Beldenin yabancısı olan kimselere yardımcı olmak,

 

p) Otogar içerisinde seyyar satıcılara yönelik çalışmalar yapmak,

 

r) Belediyemize ait mal ve hizmetlere verilen zarar ve hasarları tespit etmek.

 

3. Dilenci Tespit Zabıta Amirliği Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

a) Görev  alanı;  Adana  Büyükşehir  Belediyesi  sınırları  içerisinde  ana  cadde,  bulvar  ve  meydanlardır,

 

b) Büyükşehir Belediyesinin görev, yetki ve sorumluluklarını belirleyen 5216 ve 5393 Sayılı Kanun ile diğer Belediyeleri ilgilendiren Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklerle belirlenen Belediye Zabıta hizmetlerini yürütmek,

 

c) Şehirde halkın dini duygularını sömürerek dilencilik yapan kişiler hakkında yasal işlem yapmak,

 

ç) İl Göç İdaresi ve Emniyet mensupları ile birlikte sığınmacı durumundaki vatandaşların ana cadde, bulvar, park ve kavşaklarda yaptıkları dilencilik faaliyetlerine mâni olmak.

 

4. Sebze Hali Zabıta Amirliği Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

a) 13.07.2005,  tarihli  5393  Sayılı  Belediye  Kanunun  15’inci maddesinin  (j)  bendine  binaen  Belediyelerce kurulan Toptancı Hallerinin Sureti İdaresi Hakkında Kanun, 5957 Sayılı Sebze ve Meyveler İle Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre verilmiş bulunan Sanat ve Ticaretten Men cezalarını yerine getirmek ve Hal dışında toptan satışlara mâni olmak,

 

b) Kayıt dışını engellemek için karayolu üzerinde gerekli denetimleri yapmak.

 

5. Merkez Karakol Zabıta Amirliği Görev, Yetki ve SorumluluklarI

 

a) Alo 153 hattından gelen şikâyetlere ekip yönlendirmek,

 

b) Zabıta Denetim Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerin sevk ve idaresini yapmak,

 

c) Merkez Karakoluna gelen personellerin ve araçların görev çıkış ve dönüşlerini kontrollerini yapmak,

 

ç) Zabıta Daire Başkanlığına ait iletişim araçları ile gelen şikâyetleri değerlendirmek,

d)   Gelen vatandaşları yönlendirmek,

 

e) Görev çıkışı Araç Takip Formu ve Görev Belgesini düzenlemek,

 

f) 774 Sayılı Gecekondu kanunu gereğince kaçak yapılaşmanın yıkımında kullanılmak üzere ve izinsiz afiş ve pankartların kaldırılmasında şube müdürlükleri ekiplerince yapılan denetimlerde; tespit edilen basit yapıların yıkılması için JCB ve Bom araçlarını organize etmek, ayrıca bu işlerle ilgili kaynakçı, su tesisatçısı ve elektrikçi elemanlarını sürekli hazır bulundurmak,

 

g) Şube müdürlükleri ekiplerince ilgili mevzuatlar çerçevesinde yapılacak denetimlerde gıda mühendisi ve veteriner bulundurmak,

 

6. Açma-Kapama Zabıta Amirliği Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

a) 14 Temmuz 2005 tarihli ve 2005/9207 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğe göre iş ve işlemleri yürütmek,

 

b) 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu’nun 6’ncı maddesi gereğince iş ve işlemleri yerine getirmek,

 

c) Şube Müdürlüğüne gelen Halkla İlişkiler Müdürlüğü, CİMER ve 153 Şikâyet Hattına gelen şikâyetler ile ilgili mevzuatlar çerçevesinde gerekli işlemleri yapmak,

 

ç) İlgili  kuruluşlar  ile  koordineli  olarak  5393  Sayılı  Kanunun 15’inci Maddesinin 1’inci Fıkrasının (I) Bendi uyarınca Gayri Sıhhi Müesseseler ile Umuma Açık İstirahat ve Eğlence yerlerinin ruhsatlı olup olmadığını denetlemek,

 

d) Mühürlenerek   faaliyetten   men  edilen   işyerlerinin  kontrolünü  yapmak,  mührü  fekki  yapan  ilgililer hakkında gerekli yasal işlem yapmak.

 

7. Tüketici Hakları Zabıta Amirliği Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

a) 4077 ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Kanunu gereği “Perakende satışa arz edilen malların veya ambalajlarının yahut kaplarının üzerine kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde tüketicinin ödeyeceği tüm vergiler dâhil satış fiyatı ve birim fiyatını gösteren, üretim yeri ve ayırıcı özelliklerini içeren etiket konulması; etiket konulması mümkün olmayan hâllerde aynı bilgileri kapsayan listelerin görülebilecek şekilde uygun yerlere asılması zorunludur. Hizmetlerin tarife ve fiyatlarını gösteren listeler de bu madde hükmüne göre düzenlenerek asılır.” denildiğinden belediyelerce verilen görevleri yerine getirmek,

 

b) “Etiket, tarife ve fiyat listelerinde belirtilen fiyat ile kasa fiyatı arasında fark olması durumunda tüketici lehine olan fiyat uygulanır.” maddesi gereğince tüketici lehine gerekli yasal işlemleri yapmak,

 

c) “İndirimli satışa konu edilen mal veya hizmetlerin indirimli satış fiyatı, indirimden önceki fiyatı, tarife ve fiyat listeleri ile etiketlerinde gösterilir. İndirimli satışa konu edilen mal veya hizmetlerin indirimden önceki fiyattan daha düşük fiyatla satışa sunulduğunun ispatı satıcı veya sağlayıcıya aittir.” Hükmü gereği uymayanlar hakkında yasal işlemleri yerine getirmek,

 

ç) “Vitrinde, rafta, elektronik ortamda veya açıkça görülebilir herhangi bir yerde teşhir edilen malın, satılık olmadığı belirtilen bir ibareye yer verilmedikçe satışından kaçınılamaz.” denildiğinden tüketici lehine takibini yapmak,

 

d) Hizmet sağlamaktan haklı bir sebep olmaksızın kaçınan işyerlerinin takibini yapmak,

 

Birim Haberleri
1

Adana Büyükşehir Belediyesi bütün gövdesiyle yangın yerinde

Büyükşehir bütün gövdesiyle yangın yerinde Başkan Zeydan Karalar, yangınların… Daha Fazlası

1

Felaketin yaraları dayanışma ile sarılıyor

Felaketin yaraları dayanışma ile sarılıyor Zeydan Karalar, “Bu necip milletin… Daha Fazlası

1

Ahırları yanan üreticilere süt sağma makinesi, çocuklara oyuncak…

Ahırları yanan üreticilere süt sağma makinesi, çocuklara oyuncak… Büyükşehir… Daha Fazlası