Birimlerimiz

Zabıta Trafik Şube Müdürlüğü
  • Şube Müdürü: Kadir Palabıyık
  • Telefon: 6815
  • E-Posta: kadir.palabiyik@adana.bel.tr
  • Adres: Ziya Paşa Mah. Kasım Gülek Blv. Mimar Sinan Açık Hava Tiyatrosu Altı Seyhan /ADANA
Görevleri


Zabıta Trafik Şube Müdürlüğü’nün Görev, Yetki ve Sorumlulukları   

 

MADDE 15 – Zabıta Trafik Şube Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;

 

1. Kalem Amirliği Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

a)Büyükşehir   Belediyesinin   görev,   yetki   ve   sorumluluklarını   belirleyen   5216,  6360   ve   5393  Sayılı Kanunlarla diğer ilgili Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklerle belirlenen Belediye Zabıta hizmetlerini yürütmek,

 

b) Diğer Şube Müdürlükleri ile birlikte koordineli çalışma yapmak,

 

c) Şube Müdürlüğü ile ilgili arşiv çalışmalarını ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütmek,

 

ç) Şube Müdürlüğü ekiplerinin yapmış olduğu faaliyetleri günlük, aylık ve yıllık olarak hazırlamak ve arşivlemek,

 

d) Daire Başkanlığının vermiş olduğu yazılı veya sözlü iş ve işlemleri yerine getirmek,

 

e) Şube Müdürlüğüne bağlı araç gereçlerin zimmetini yapmak,

 

f) Şube Müdürlüğü ekiplerinin tanzim etmiş olduğu İdari Yaptırım Karar Tutanaklarının Tahakkuk işlemlerini yapmak ve takibini yapmak,

 

g) Şube Müdürlüğüne CİMER ve 153 Şikâyet Hattına gelen şikâyetler ile ilgili mevzuatlar çerçevesinde gerekli işlemleri yapmak,

 

ğ) Müdürlük personellerinin günlük nöbet çizelgesini tutmak.

 

2. Trafik Denetleme Zabıta Amirliği Görev, Yetki ve Sorumlulukları

     11 Nisan 2007 tarih, 26490 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Zabıta Yönetmeliği’nin 10’uncu maddesi uyarınca Zabıta Trafik Amirliğinin görev yetki alanına giren hususlar aşağıda sıralanmıştır.

 

     a) Belediyemiz sınırları içinde kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belediye trafik zabıtasınca yerine getirileceği belirtilen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

 

      b) Belediyemiz karar organları tarafından alınmış Zabıta Trafik Şube Müdürlüğü’nü ilgilendiren kararları, emir ve yasakları uygulamak ve sonuçlarını izlemek,

 

      c) Ulusal bayram ve genel tatil günleri ile özellik taşıyan günlerde ve Belediyemizce yapılan  etkinlik ve törenlerde Zabıta Trafik Şube Müdürlüğü’nün yetki ve sorumluluğundaki hizmetleri yerine getirmek,

 

      ç) Kanunların Zabıta Trafik Şube Müdürlüğü’ne görev olarak verdiği takip, kontrol, izin ve yasaklayıcı hususları yerine getirmek,

 

      d) Belediye cezaları ile ilgili olarak kanunlar, Belediye Meclisi, Encümen, UKOME’ nin almış olduğu yasaklara aykırı hareket edenler hakkında gerekli işlemleri yapmak,

 

      e) Zabıta  Trafik  Şube  Müdürlüğü’nü  ilgilendiren   hususlarda  Mülki  İdare Amiri,  Belediye  Başkanı  veya yetkili kıldığı amirlerin emirlerini yerine getirmek,

 

      f) Yetkili organların kararı ile belirlenen, toplu taşıma araçlarının uyması gereken kuralları, taksilerin sayılarını, bilet, ücret ve tarifeleri ile zaman ve güzergâhlarını denetlemek,

 

      g) İl Mülki sınırları içerisinde bulunan cadde, meydan, bulvar üzerinde, kaldırım ve yaya geçidini işgal eden araçlara gereken denetimleri ile diğer iş ve işlemleri yapmak,

 

      ğ) Kanunlarla belediyemize verilen trafik görev ve yetkilerinden belediye başkanlığınca uygun görülenleri yürütmek,

 

      h) Büyükşehir  Belediyesince  ana  cadde, bulvar ve  meydanlarda yapılan alt yapı çalışmalarında AYKOME ve UKOME tarafından alınan karar doğrultusunda gerekli trafik önlemlerinin alınıp alınmadığını denetlemek,

 

      i) 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre zabıtayı ilgilendiren işlemleri yapmak.

       ı) Karayolu   Taşıma    Kanunu   ve   Yönetmelik   esaslarına   göre  denetim  görevlerini  yerine  getirmek, denetimler sırasında tespit edilen kusur ve ihlaller için tutanak düzenlemek (4925 sayılı karayolu Taşıma Kanunu ve 11.06.2009 tarih ve 27255 sayılı resmi gazetede yayınlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliği 57.58.70.71.72.73 maddeleri gereği) ve çalışmaları düzenlemek,

3. Merkez ve Yüreğir Otogar Amirliği Görev, Yetki ve Sorumlulukları

      a) Belediyemize ait taşınır ve taşınmazlara verilen zarar ve hasarları tespit etmek,

 

      b) Otogar içerisinde faaliyet gösteren işletmelerin ruhsatlarını kontrol etmek,

 

      c) Otogar dışında yolcu indirip yolcu alan araçlara yönelik çalışmalar yapmak,

 

      ç) Otogar içerisinde yolcuların huzurlu ve güvenli bir şekilde yolculuk yapmalarını sağlamak,

 

      d) Otogar içerisinde seyyar satıcılara yönelik çalışmalar yapmak,

 

      e) Otogar içerisinde çığırtkanlığı önlemek,

 

      f) Yolda kalanlara kanunlar çerçevesinde yardımcı olmak.

 

 

Birim Haberleri