Birimlerimiz

Zabıta Eğitim ve Planlama Şube Müdürlüğü
  • Şube Müdürü: Ercan Kandemir
  • Telefon: 6781
  • E-Posta: ercan.kandemir@adana.bel.tr
  • Adres: Ziya Paşa Mah. Kasım Gülek Blv. Mimar Sinan Açık Hava Tiyatrosu Altı Seyhan /ADANA
Görevleri


Zabıta Destek ve Eğitim Şube Müdürlüğü’nün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

MADDE 11 – Zabıta Destek ve Eğitim Şube Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;

 

1. İdari Büro Amirliği Görev, Yetki ve Sorumlulukları

a) Personelin özlük dosyasını tutmak,

 

b) Personelin senelik izin, mazeret izni, ücretsiz izin, istirahat raporu iş ve işlemlerini takip etmek ve yürütmek,

 

c) Personel arşivlerini düzenlemek,

 

ç) Personel ile ilgili Tebligatları yapmak,

 

d) 657 Sayılı Devlet Memurlarında yer alan emir ve yasaklara uymayan personeller ile ilgili yasal işlemleri yürütmek ve İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığıyla konu ile ilgili yazışmalar yapmak,

 

e) Şube Müdürlüğüne Muhtarlıklar Bilgi Siteminden gelen evrakların ilgili Şube Müdürlüğüne sevk etmek ve takibini sağlamak,

 

f) Cumhurbaşkanlığı Bilgi Edinme Kanunu çerçevesinde, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) başvurularını değerlendirip ilgili birimlere sevk etmek ve takibini yapmak,

 

g) Kurum içi ve kurum dışı yazışmaları yapmak,

 

ğ) Faaliyet raporlarını hazırlamak (aylık ve yıllık),

 

h) İhtiyaç halinde Zabıta Destek ve Eğitim Şube Müdürünün teklifi ve Zabıta Daire Başkanının onayı ile Daire Başkanlığımız Şube Müdürlüklerine bağlı amirliklerin kurulup kaldırılması ile ilgili yazışmaları yapmak, yeni Müdürlük veya Amirlik kurulduktan sonra yönergeyi güncellemek,

 

ı) Birimlerden gelen aylık puantajları kontrol etmek ve müdürlük puantajını oluşturarak ilgili birimlere göndermek,

 

i) Daire Başkanlığı tahmini bütçesini hazırlamak,

 

j) Müdürlük personelinin nöbet listesini tutmak.

Sorumluluğu;

 Belediye zabıtası amir ve memurları, görevlerine ilişin kanun, tüzük, yönetmelik ve emirleri bilmekle, hizmetlerini bunların hükümleri dairesinde yapmakla ve görevlerin yerine getirilmesi sırasında birbirlerine yardım etmekle yükümlü ve sorumludurlar.

2. Eğitim ve Spor Zabıta Amirliği Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Eğitim;

 

a) Zabıta amir ve memurlarının genel kültürlerini, meslek bilgilerini ve verimliliklerini arttırmak, hizmete yatkınlıklarını sağlamak, geliştirmek, gelişen şartların gerekli kaldığı alanlardaki görgülerini arttırmak ve daha üst kadrolara hazırlamak amacıyla eğitim programları düzenlemek,

 

b) Ayrıca Zabıta teşkilatı personellerinin temel ve teknik eğitimleri, gerektiğinde eğitim merkezi bulunan kamu kurum ve kuruluşları, üniversitelerin ilgili bölümleri veya ilgili sivil toplum kuruluşları ile iş birliği yaparak gerçekleştirmek,

 

c) Zabıta Daire Başkanlığına ait Şube Müdürlükleri ile resmi kurum ve kuruluşlardan gelecek eğitim taleplerini planlamak,

 

ç) Kurum içi ve kurum dışından gelen eğitim ve seminer programlarını şube müdürlüklerimize tebliğ etmek ve katılacak personelin bilgilerini belirleyip ilgili yerlere ulaştırmak ve bununla ilgili yazışmaları yapmak,

 

d) Yıllık/aylık iş takvimi hazırlayarak gerekli çalışmaları yapmak,

 

e) Zabıta Daire Başkanlığında bulunan tüm personelin ilgili bulunduğu eğitim sertifikaları, mesleki ve kişisel bilgi formlarının takibini yapmak,

 

f) Zabıta mesleği ile ilgili olarak Adana İlinde bulunan okullar ile koordine sağlayarak “Zabıta Teşkilatı Tanıtımı” konusunda seminer ve bilgilendirme toplantıları düzenlemek,

 

g) Zabıta personelinin görev esnasında kullandıkları malzemelerin yasal mevzuatlar çerçevesinde kullanılmasını sağlamak amacıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşlar ile gerekli koordinasyonu yapmak,

 

ğ) Daire Başkanlığımız ile İlçe Belediye Zabıta Müdürlükleri ile daha verimli çalışmak ve personellerin kaynaşmalarına yönelik etkinlikler düzenlemek,

 

h) Tüm personele eğitim dosyası açarak alınan eğitimleri işlemek.

Spor;

 

a) Zabıta personelinin fiziki nitelikleri, hazırlanan spor programları ile desteklenir. Personele; kültür-fizik çalışmaları, atletizm, aletli sporlar, mukavemet ve denge sporları ile uygun görülecek diğer mesleki spor faaliyetleri yaptırılarak iş verimliliklerini arttırmak,

 

b) Zabıta personelinin belirtilen sportif çalışmaları ve mesleki sporları yapabilmesi için belediye tarafından temin edilen araç, gereç ve özel spor kıyafetleri ile gerekli alan düzenlemesini sağlamak,

 

c) Zabıta personelinin spor yapmasına imkân sağlayacak şekilde Belediyenin spor ve sosyal tesislerinden yararlanmasını sağlamak ve Zabıta teşkilatına yurt içi ve yurt dışında düzenlenen spor etkinliklerine ve zabıta spor müsabakalarına katılma imkânını sağlamak.

 

 

Birim Haberleri