Birimlerimiz

Zabıta Bölgeler Şube Müdürlüğü
  • Şube Müdürü: Ercan Özcan
  • Telefon: 6815
  • E-Posta: ercan.ozcan@adana.bel.tr
  • Adres: Ziya Paşa Mah. Kasım Gülek Blv. Mimar Sinan Açık Hava Tiyatrosu Altı Seyhan /ADANA
Görevleri


Zabıta Bölgeler Şube Müdürlüğü’nün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

MADDE 19 – Zabıta Bölgeler Şube Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;

 

1. Merkez Büro Amirliği Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

a) Büyükşehir Belediyesinin görev, yetki ve sorumluluklarını belirleyen 5216, 6360 ve 5393 Sayılı Kanunlarla diğer Belediyeleri ilgilendiren Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklerle belirlenen Belediye Zabıta hizmetlerini yürütmek,

 

b) Zabıta Destek ve Eğitim Şube Müdürlüğünce Zabıta Daire Başkanına sunularak Bölgeler Şube Müdürlüğüne havale edilen evrakların yasal süre içerisinde cevaplamak ve sonuçlandırmak,

 

c) Gizlilik kuralları içerisinde ivedi ve gizli evrakların zimmet karşılığı ilgili kişi, birim, kurum ve kuruluşlara teslimini sağlamak,

 

ç) Diğer Şube Müdürlükleri ile birlikte koordineli çalışma yapmak,

 

d) Şube Müdürlüğü ile ilgili arşiv çalışmalarını ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütmek,

 

e) Şube Müdürlüğü ekiplerinin yapmış olduğu faaliyetleri günlük, aylık ve yıllık olarak hazırlamak ve arşivlemek,

 

f) Daire Başkanlığının vermiş olduğu yazılı veya sözlü iş ve işlemleri yerine getirmek,

 

g) Şube Müdürlüğüne bağlı araç ve gereçlerin zimmetini yapmak,

 

ğ) Şube Müdürlüğü ekiplerinin tanzim etmiş olduğu İdari Yaptırım Karar Tutanaklarının Tahakkuk işlemlerini yapmak ve takip etmek,

 

h) Müdürlük personellerinin günlük nöbet çizelgelerini tutmak,

 

ı) Şube  Müdürlüğüne  CİMER  ve  153  Şikâyet  Hattından  gelen  şikâyetler ile ilgili mevzuatlar çerçevesinde gerekli işlemleri yapmak.

 

Zabıta Amirlikleri Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

a) “Büyükşehir Belediyesinin görev, yetki ve sorumluluklarını belirleyen 5216, 6360 ve 5393 Sayılı Kanunlarla diğer Belediyeleri ilgilendiren kanun, tüzük ve yönetmeliklerle belirlenen Belediye Zabıta hizmetlerini yürütmek,

 

b) Meydan, bulvar, ana cadde ve yollarda her türlü kazıları denetlemek, ruhsatsız olanlar hakkında ceza tutanağı düzenleyerek kanuni işlem başlatmak,

 

c) Ana arterlerdeki izinsiz işgalleri önlemek ve işgal edenler hakkında kanuni işlem yapmak,

 

ç) Büyükşehir Belediyesinin mülkü olan gayrı menkullerle park, bahçe ve mezarlıkların işgallerine mâni olmak,

 

d) İlçelerde dilencilere mâni olmak ve mevzuatlar çerçevesinde gerekli cezai işlemleri yapmak,

 

e) Çevre sağlığını koruma çalışmalarına katılma, çevreyi her ne suretle olursa olsun kirletenler hakkında ceza tutanağı düzenleyerek kanuni işlem başlatmak,

 

f) Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı bünyesindeki müdürlüklerce tebligat yapılması istenildiğinde 7201 Sayılı Tebligat Kanunu’na göre tebligat yapmak,

 

g) Yangın, deprem, su baskını, bulaşıcı hastalık vb. afet halinde, görevli ekipler gelinceye kadar, yerinde gerekli tedbirleri almak ve ilgili birimlerin çalışmalarına yardımcı olmak,

 

ğ) Belirlenen görev ve yetkiler dışında tüm zabıta hizmetlerine yönelik Müdürlük emirlerini öncelikle uygulamak,

 

h) Ruhsatsız  olarak  açılan  veya  ruhsata  aykırı  olarak  işletilen  iş  yerleri ile ilgili olarak İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapmak,

 

ı) İlgili   kuruluşlar  ile  koordineli   olarak   5393 Sayılı  Kanun’un  15’inci  Maddesinin  1’inci  Fıkrasının  (I) Bendi uyarınca Gayri Sıhhi Müesseseler ile Umuma Açık İstirahat ve Eğlence yerlerinin ruhsatlı olup olmadığını denetlemek,

 

i) Ev,  apartman   ve   her  türlü   iş   yerlerinin   çöplerinin   sokağa   atılmasına  mâni  olmak,  çöp  kutu  ve atıklarının eşelenmesini önlemek,

 

j) Yetkili mercilerin kararları doğrultusunda belirlenen yerler dışında kurban kesilmesini önlemek,

 

k) Cadde,   sokak,  park   ve   meydanlarda   mevzuata  ve  sağlık şartlarına aykırı olarak satış yapan seyyar satıcıları men etmek, bu hususta yetkili mercilerin kararları ile zabıta tarafından yerine getirilmesi istenen hizmetler yapmak,

 

l) 09.08.1983   tarihli   ve   2872  Sayılı  Çevre  Kanunu’na  ve  ilgili   Yönetmeliklere   göre  çevre  ve insan sağlığına zarar veren, kişilerin huzur ve sükununu, beden ve ruh sağlığını bozacak şekilde gürültü yapan fabrika, iş yeri atölye, eğlence yerleri gibi müesseselere tutanak düzenleyerek yetkili mercilere bildirmek ve bu konuda kendisine verilen görevleri yerine getirmek,

 

m) İlgili kuruluşlar ile iş birliği halinde kasap, mezbahane, fırınların, ekmek fabrikalarının ve diğer gıda üretim yerlerinin sağlık şartlarına uygunluğunun denetiminde ilgili kuruluşların talebi halinde nezaret etmek, ekmek ve pide gramajını kontrol etmek, mevzuatlar çerçevesinde gerekli cezai işlemleri yapmak,

 

n) 20.07.1966 tarihli ve 775 Sayılı Gece Kondu Kanunu’na göre izinsiz yapılaşmaya meydan vermemek, izinsiz yapıların tespitini yapmak ve fen elemanlarının gözetiminde yıkılmasını sağlamak, gerekli diğer tedbirleri almak,

 

o) Ulusal Bayram, Genel tatil ve diğer resmi günlerde yapılacak törenlerin gerektirdiği hizmetleri yapmak,

 

ö) İlan Reklam ve Tanıtım Yönetmeliğine göre uygunluk verilen sayıdan fazla masa- sandalye bulunduran müesseselere gerekli kontroller yapılarak mevzuatlar çerçevesinde gerekli işlemleri yapmak,

 

p) İlan Reklam ve Tanıtım Yönetmeliğine göre uygunluk verilen iş yerlerinin ahşap platform, tente, yüzey tabela ve totem uygunluklarını denetlemek,

 

r) Büyükşehir Belediye Başkanlığınca belirlenen moloz döküm alanları dışında moloz döken kişi, kurum ve kuruluşları tespit ederek mevzuatlar çerçevesinde gerekli cezai işlemleri uygulamak,

 

s) Büyükşehir Belediyesinin Yetki ve Sorumluluk alanında bulunan ana cadde, bulvar ve meydanlarda görüntü kirliliğine neden olan ve araçların görüş alanını etkileyen afiş asan kurum, kuruluş ve işletmeleri tespit etmek,

 

ş) Belediyemiz cezaları ile ilgili olarak Kanunlar uyarınca Belediyemiz Meclisi ve Encümeninin koymuş olduğu yasaklara aykırı hareket edenler hakkında gerekli işlemleri yapmak,

 

t) Büyükşehir Belediyesince ana cadde, bulvar ve meydanlarda yapılan alt yapı çalışmalarında UKOME-AYKOME tarafından alınan karar doğrultusunda gerekli trafik önlemlerinin alınmasını sağlamak,

 

u) Yetkili organların kararı uyarınca belirlenen, toplu taşıma araçları ile taksilerin sayılarını, bilet, ücret ve tarifeleri ile zaman ve güzergâhlarını denetlemek,

 

ü) Yetkili organların kararı uyarınca tespit edilen cadde, meydan ve bulvar üzerindeki araç park yerlerinin ve araç kaldırım işgallerinin denetimlerini sağlamak,

 

v) Kanunlarla belediyemize verilen trafik görev ve yetkilerinden belediye başkanlığınca uygun görülenleri yürütmek, Karayolu Taşıma Kanunu ve Yönetmelik esaslarına göre denetim görevlerini yerine getirmek, denetimler sırasında tespit edilen kusur ve ihlaller için tutanak düzenlemek (4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve 11.06.2009 tarih ve 27255 Sayılı resmi gazetede yayınlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliği 57.58.70.71.72.73 maddeleri gereği) ve çalışmaları düzenlemek,

 

y) Belediyemize ait taşınır ve taşınmazlara verilen zarar ve hasarları tespit etmek,

 

z) Tüketici Hakları Zabıta Amirliğinin görev ve yetkilerini ilçelerde takip etmek,

 

aa) Şehir merkezinde yapılan iş ve işlemleri kanunlar çerçevesinde taşra ilçelerde de yapmak.

 

Birim Haberleri
1

Adana Büyükşehir Belediyesi bütün gövdesiyle yangın yerinde

Büyükşehir bütün gövdesiyle yangın yerinde Başkan Zeydan Karalar, yangınların… Daha Fazlası