Birimlerimiz

İnsan Kaynakları ve Eğitim Şube Müdürlüğü
  • Şube Müdürü: Fatih Yıldız
  • Telefon: 3680
  • E-Posta: fatih.yildiz@adana.bel.tr
  • Adres: Adana Büyükşehir Belediyesi Reşatbey Mah. Atatürk Cad. Seyhan/ADANA
Görevleri


İnsan Kaynakları ve Eğitim Şube Müdürlüğünün

Görev Yetki ve Sorumlulukları

 

MADDE 6- (1) İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğünün görev yetki ve sorumlulukları şunlardır;

 

a) Kanun, Yönetmelik, Tüzük, Genelge, Tamim ve Yönergelerle belirlenen Şube Müdürlüğünün görev alanlarına giren hususları yapmak,

 

b) Talep halinde görevleri ile ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, genelge, talimat gibi düzenlemelerle ilgili çalışmalara katılmak, görev ve yetkileri içerisine giren konularda Daire Başkanına önerilerde bulunmak,

 

c) Kendisine bağlı personelin verimli ve düzenli çalışmaları için gereken önlemleri almak, iş disiplinini sağlamak,

 

ç) Daire Başkanının vereceği yetki ve direktifler doğrultusunda şube müdürlüğünü ilgilendiren konularda diğer kuruluşlarla bağlantı kurmak ve toplantılara katılmak,

 

d) Kendisine havale edilen evrakları yasal süresi içerisinde cevaplamak ve sonuçlandırmak,

 

e) Gizlilik kuralları içerisinde ivedi ve gizli evrakın zimmet karşılığı ilgili kişi, birim, kurum ve kuruluşlara teslimini sağlamak,

 

f) Diğer Şube Müdürlükleri ile koordineli çalışmak ve gerektiğinde bilgilendirme yapmak,

 

g) Müdürlüğü ile ilgili arşiv çalışmalarının mevzuat hükümlerine göre yürütülmesini sağlamak, 

 

ğ) Müdürlüğü ile ilgili adli ve idari işlemleri yürütmek ve takip etmek,

 

h) CİMER tarafından gönderilen Müdürlüğü ile ilgili başvurulara yasal süresi içerisinde cevap vermek,

 

ı) Şube Müdürlüğüne gelen evrakların dağıtım iş ve işlemlerini yapmak,

 

i) Gerektiğinde Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkındaki Yönetmeliğin ilgili maddelerini işletmek ve yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara göre işlem yapılmasını sağlamak,

 

j) Talep edilmesi veya talimat verilmesi halinde Yüksek Disiplin Kurulunda (Belediye Encümeni) bilgilendirme yapmak,

 

k) Büyükşehir Belediyesi memur kadroları ile teşkilat şemasını günün şartlarına uygun olarak;  Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümleri doğrultusunda hazırlamak, Belediyenin insan gücü planlaması ve personel politikası ile ilgili çalışmaları yapmak, Norm kadro ilke ve standartlarına uygun olarak memur, işçi ve sözleşmeli personelin kadro düzenlemelerini yapmak,

 

l) Belediyenin hizmet esaslarına göre her statüde personel ihtiyacını stratejik plana uygun olarak kısa ve uzun vadede tespit etmek,

 

m) Görev alanı ile ilgili bilimsel çalışmaları takip etmek, uygulanabilir gelişmeleri Daire Başkanına bildirmek, 

 

n) Eğitim İhtiyaç Analizi ve Anket çalışmaları yapmak, Eğitim İhtiyaç Analizi doğrultusunda yıllık Hizmet İçi Eğitim planlaması yapmak,

 

o) Birimlerden gelen hizmet içi eğitim taleplerini yerine getirmek ve sonuçlandırmak,

 

ö) Eğitimle alakalı gelen faturalarının ödeme emri belgesini hazırlamak ve muhasebe işlemlerini takibini yapmak,

 

p) Çalışan Personelin hizmet içi eğitimlerini, aday memurların yetiştirilmesi konularında yapılan plan ve programları uygulamaya koyarak takibini yapmak ve sonuçlarını değerlendirmek,

 

r) 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre belediyemiz birimlerinde staj yapacak olan orta ve yükseköğrenim öğrencilerinin staj başvurularını kontenjanlar dâhilinde kabul etmek ve başvuru formlarını onaylamak, öğrencilerin belediyemiz birimlerinde stajlarını tamamlamalarını sağlamak. Mesleki eğitim, staj ve tamamlayıcı eğitim gören öğrenciler, işyerlerinin şartlarına ve çalışma düzenine uymak zorundadırlar(30308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu Md.21) . Gerektiğinde kurum şartlarına ve düzenine aykırı davranan stajyerlerin stajlarını iptal etmek.

 

s) Memurların görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek ve sonuçlandırmak,

 

ş) Kurum içinde veya Kurum dışında yapılacak olan eğitim faaliyetlerine Daire Başkanlığı personelini yönlendirmek,

 

t) Yurt içi ve yurt dışı eğitim, seminer, konferans, kongre, çalıştay, sempozyum, panel,    zirve, toplantı ve görüşme talep yazılarına Müdür ve personel görevlendirildiğinde Genel Sekreterlikten; Daire Başkanı, Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcının görevlendirildiği durumlarda ise Büyükşehir Belediye Başkanından “Olur” alma yazılarını yazmak. Görevlendirme dağıtımlarını yapmak,

 

u) Belediyemiz personeline ve ailelerine ait pasaport iş ve işlemlerini yapmak,

 

ü) Teşkilat Şeması içerisinde yapılan değişikliklerin takibini yapmak,

 

v) Belediyenin memur ve sözleşmeli personellerinin, mal bildirim kanunu hükümleri doğrultusunda süresi içerisinde mal bildiriminde bulunmaları hususunda birimleri uyarmak,

 

y) Şube Müdürü ve üstü kadrolara atama yapıldığında (vekâletler hariç) Belediye Meclisine 

gerekli bilgilerin sunulması için gerekli yazışmaları yapmak,

 

z) Daire Başkanının birim ile ilgili vermiş olduğu yazılı veya sözlü diğer iş ve işlemleri yerine

getirmek.       

 

Birim Haberleri
1

Adana Büyükşehir Belediyesi bütün gövdesiyle yangın yerinde

Büyükşehir bütün gövdesiyle yangın yerinde Başkan Zeydan Karalar, yangınların… Daha Fazlası

1

Minik Öğrenciler Yangın Söndürme Tatbikatına Katıldı

Başkan Karalar, “İtfaiyecilerimiz en kutsal görevi yerine getiriyor, can kurtarıyor.”Adana… Daha Fazlası