Birimlerimiz

Yüklenici İşlemleri Şube Müdürlüğü
  • Şube Müdürü: Adem Yavuz Kıreker
  • Telefon: 3627
  • E-Posta: ademyavuz.kireker@adana.bel.tr
  • Adres: Adana Büyükşehir Belediyesi Reşatbey Mah. Atatürk Cad. Seyhan/ADANA
Görevleri


Yüklenici İşlemleri Şube Müdürlüğünün Görev Yetki ve Sorumlulukları

 

 MADDE 7- (1) Yüklenici İşlemleri Şube Müdürlüğünün görev yetki ve sorumlulukları şunlardır;

 

a) Kanun, Yönetmelik, Tüzük, Genelge, Tamim ve Yönergelerle belirlenen Şube Müdürlüğünün görev alanlarına giren hususları yapmak,

 

b) Talep halinde görevleri ile ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, genelge, talimat gibi düzenlemelerle ilgili çalışmalara katılmak, görev ve yetkileri içerisine giren konularda Daire Başkanına önerilerde bulunmak,

 

c) Kendisine bağlı personelin verimli ve düzenli çalışmaları için gereken önlemleri almak, iş disiplinini sağlamak,

 

ç) Daire Başkanının vereceği yetki ve direktifler doğrultusunda şube müdürlüğünü ilgilendiren konularda diğer kuruluşlarla bağlantı kurmak ve toplantılara katılmak,

 

d) Kendisine havale edilen evrakları yasal süresi içerisinde cevaplamak ve sonuçlandırmak,

 

e) Gizlilik kuralları içerisinde ivedi ve gizli evrakın zimmet karşılığı ilgili kişi, birim, kurum ve kuruluşlara teslimini sağlamak,

 

f) Diğer Şube Müdürlükleri ile koordineli çalışmak ve gerektiğinde bilgilendirme yapmak,

 

g) Müdürlüğü ile ilgili arşiv çalışmalarının mevzuat hükümlerine göre yürütülmesini sağlamak, 

 

ğ) Müdürlüğü ile ilgili adli ve idari işlemleri yürütmek ve takip etmek,

 

h) CİMER tarafından gönderilen Müdürlüğü ile ilgili başvurulara yasal süresi içerisinde cevap vermek,

 

ı) Şube Müdürlüğüne gelen evrakların dağıtım iş ve işlemlerini yapmak, 

 

i) 696 sayılı KHK ile Belediyemiz Şirketine geçişi yapılan ve Birimlerimizde görevlendirilen şirket işçilerinin, ücretlerinin ödenip ödenmediği konusunda, işçinin başvurusu üzerine veya aylık olarak resen kontrol edilmesi hususunda koordinasyonu sağlamak,

 

j) 696 sayılı KHK ile Belediyemiz Şirketine geçişi yapılan şirket işçilerinin, hak ettikleri yıllık ücretli izinlerinin kullandırılıp kullandırılmadığı ve ilgili yılı içerisinde kullandırılması hususunda koordinasyonu sağlamak,

 

k) 696 sayılı KHK ile Belediyemiz Şirketine geçişi yapılan şirket işçilerinin görevlendirme işlemleri ile vasıf değişikliği işlemlerinin yapılmasında koordinasyonu sağlamak,

 

l) 696 sayılı KHK ile Belediyemiz Şirketine geçişi yapılan işçilerin; işten ayrılmaları veya başka bir sebeple yerlerine yapılacak işçi alımlarında, koordinasyon görevini yürütmek,

 

m) 696 sayılı KHK ile Belediyemiz Şirketine geçişi yapılan işçilerin, işten ayrılmaları veya başka bir sebeple yerlerine yapılacak alımlarda; alımı yapılan işçilerin işçi özlük dosyasının bir örneğinin Belediyemiz Şirketinden temin edilerek Müdürlüğe intikal edilmesini sağlamak,

 

n) Personel özlük programına veri giriş/çıkış vs. işlemlerinin yapılması konusunda sorumlu birimlerin koordinasyon görevini yürütmek,

 

o) 696 sayılı KHK ile Belediyemiz Şirketine geçişi yapılan şirket işçilerinin kıdem tazminatı konusunda; birimlerden talep olması halinde kıdem tazminatı hesabının yapılarak talep eden birime bildirmek, 

 

j) Daire Başkanının vermiş olduğu yazılı veya sözlü diğer iş ve işlemleri yerine getirmek.

 

Birim Haberleri