Birimlerimiz

Maaş Tahakkuk Şube Müdürlüğü
  • Şube Müdürü: Ali Bülbül
  • Telefon: 3677-1677
  • E-Posta: ali.bulbul@adana.bel.tr
  • Adres: Adana Büyükşehir Belediyesi Reşatbey Mah. Atatürk Cad. Seyhan/ADANA
Görevleri


Maaş Tahakkuk Şube Müdürlüğünün

Görev Yetki ve Sorumlulukları

 

 MADDE 8- (1) Maaş Tahakkuk Şube Müdürlüğünün görev yetki ve sorumlulukları şunlardır;

 

a) Kanun, Yönetmelik, Tüzük, Genelge, Tamim ve Yönergelerle belirlenen Şube Müdürlüğünün görev alanlarına giren hususları yapmak,

 

b) Talep halinde görevleri ile ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, genelge, talimat gibi düzenlemelerle ilgili çalışmalara katılmak, görev ve yetkileri içerisine giren konularda Daire Başkanına önerilerde bulunmak,

 

c) Kendisine bağlı personelin verimli ve düzenli çalışmaları için gereken önlemleri almak, iş disiplinini sağlamak,

 

ç) Daire Başkanının vereceği yetki ve direktifler doğrultusunda şube müdürlüğünü ilgilendiren konularda diğer kuruluşlarla bağlantı kurmak ve toplantılara katılmak,

 

d) Kendisine havale edilen evrakları yasal süresi içerisinde cevaplamak ve sonuçlandırmak,

 

e)Gizlilik kuralları içerisinde ivedi ve gizli evrakın zimmet karşılığı ilgili kişi, birim, kurum ve kuruluşlara teslimini sağlamak,

 

f) Diğer Şube Müdürlükleri ile koordineli çalışmak ve gerektiğinde bilgilendirme yapmak,

 

g) Müdürlüğü ile ilgili arşiv çalışmalarının mevzuat hükümlerine göre yürütülmesini sağlamak, 

 

ğ) Müdürlüğü ile ilgili adli ve idari işlemleri yürütmek ve takip etmek,

 

h) CİMER tarafından gönderilen Müdürlüğü ile ilgili başvurulara yasal süresi içerisinde cevap vermek,

 

ı) Belediye Başkanlığımız bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi 5393 sayılı kanunun 49 Maddesine tabi Sözleşmeli Personellere, 4857 sayılı İş Kanununa tabi İşçi Personellerin ve Başkan Danışmanlarının vb. Personellerin İlgili kanunda belirtilen hususlar doğrultusunda Özlük alacaklarına ilişkin tüm tahakkukların yapılması, birimlere gönderilmesi,  Birimlerce yapılan ödeme emirlerinin kontrol edilerek Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığına iletilmesine kadar tüm iş ve işlemlerin yapmak ve yürütmek,

 

i) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personellerin 4688(Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu), Toplu İş Sözleşmesi süreçlerini yürütmek,

 

j) 4857 sayılı İş Kanununa tabi Personellerin 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu gereğince Toplu İş Sözleşmesi süreçlerini yürütmek,

 

k) Belediyemiz birimlerinde çalışan 4857 sayılı İş Kanununa tabi İşçi Personellerin Sosyal Güvenlik Kurumu Kesintilerini ilgili dairelerle birlikte pirim kesintilerini, online olarak bildirimini yapmak,

 

l) Belediyemiz birimlerinde çalışan kanunun 49 Maddesine tabi Sözleşmeli Personellerin Sosyal Güvenlik Kurumu Kesintilerini ilgili dairelerle birlikte pirim kesintilerini, online olarak bildirimini yapmak,

 

m) Belediyemiz birimlerinde çalışan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi Memur personellerin Emekli Keseneği, ve diğer pirim keseneklerini Sosyal Güvenlik Kurumuna online olarak bildirimlerini yapmak,

 

n) Belediye Başkanlığımız bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi 5393 sayılı kanunun 49 Maddesine tabi Sözleşmeli Personellere, 4857 sayılı İş Kanununa tabi İşçi Personellerin ve Başkan Danışmanlarının vb. Personellerin tüm İcra, işlemlerinin takibi, kesintilerini, bildirimlerini ve gerekli yazışmaları yapmak,

 

o) Kurum personeline BES otomatik katılıma ilişkin iş ve işlemleri takip etmek, gerekli kesintileri yaparak Mali Hizmetler ve ilgili Bireysel Emeklilik şirketine bildirmek,

 

ö) Belediyemize 657 sayılı devlet Memurları Kanununa Tabi personellerin Sosyal Güvenlik Kurumu Tescil giriş ve çıkış işlemlerini yapmak,

 

p) Belediyemize 657 sayılı devlet Memurları Kanununa Tabi personellerin Sosyal Güvenlik Kurumu Hizmet Takip Programı (HİTAP) tüm veri girişlerinin yapılması,

 

r) 4688(Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu) tabi personellerin Sendika Üyeliklerinin ve istifalarına ilişkin İş ve İşlemleri yürüterek Sendika aidat kesintilerinin yapılması ve Sendika yetki sürecine ilişkin iş ve işlemleri yapmak,

 

s) 657 sayılı Devlet Memurları kanununa tabi Personellerin Tüm terfi, intibak, Askerlik borçlanması vb. İş ve İşlemlerini yapmak ,

 

ş) Emekli olan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personellerin Emeklilik işlemlerini Sosyal Güvenlik Kurumu bildirimlerini yapmak,

 

t) Kefalete bağlı memur, işçi (geçici işçi hariç) ve sözleşmeli personelden kesilecek kefalet aidat kesintilerinin yapılması, Yapılan Kesintileri Kefalet Sandığı Başkanlığına bildirilmesi ve tüm süreçlerinin takibini yapmak,

 

u) Kurum personeline Personel Kimlik Kartı çıkarma işlemlerini yapmak,

 

ü) 5510 sayılı kanunun 81 Maddesine istinaden %20 ek karşılıkların bildirimlerinin yapılması ve ödeme evraklarının Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığına teslim edilmesi,

 

v) Belediyemiz birimlerinde 657 ve 5510 sayılı yasalara tabii itfaiye personelinin fiili hizmet bildirim işlemleri ile ilgili her türlü işlemi yapmak, 5434 Sayılı Kanunun Mülga 32.Maddesi uyarınca fiili hizmet zammı süresinden yararlanacak personel ile ilgili evraklarının takibi ve fiili hizmet zammı süresinden yararlanan personelin bu sürelerinin hizmet cetveline işlemek,

 

y) Belediyemiz birimlerinde Staj gören, Stajyer öğrencilerin ücret ödemelerine ilişkin Tahakkuk işlemlerini yapmak,

 

z) İlgili bankalarla Kurumlar arası Maaş ödeme protokolüne ilişkin Tüm iş ve işlemleri Mali Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile birlikte yürütmek,

 

aa) Daire Başkanlığının genel bütçesini hazırlamak,

 

bb) Arazi Tazminatı (Ek Özel Hizmet Tazminatı) için görevlendirilecek personellerin görev tanımlarına ilişkin uygunluk yazılarını hazırlamak ve ödeme dosyasındaki evrakları inceleyip Mali Hizmetlere göndermek,

 

cc) İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı ve bağlı Şube Müdürlüklerinin demirbaş ve ayniyatla malzemelerin taleplerini,  bakım ve temizliğini yaptırmak ve kontrol etmek, demirbaş ile ilgili diğer işlemleri yapmak,

 

dd) Daire Başkanının vermiş olduğu yazılı veya sözlü diğer iş ve işlemleri yerine getirmek.

 

Birim Haberleri