Birimlerimiz

İç Kontrol Şube Müdürlüğü
  • Şube Müdürü: Enver Kayalı
  • Telefon: 3953
  • E-Posta: enver.kayali@adana.bel.tr
  • Adres: Adana Büyükşehir Belediyesi Reşatbey Mah. Atatürk Cad. Seyhan/ADANA
Görevleri


İç Kontrol Şube Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

MADDE 8 – İç Kontrol Şube Müdürlüğü aşağıdaki fonksiyonların yerine getirilmesinden sorumludur;

 

a) İdarenin gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerine ilişkin malî karar ve işlemlerinin; İdare bütçesi, bütçe tertibi, kullanılabilir ödenek tutarı, harcama programı, finansman programı, merkezi yönetim bütçe kanunu ve diğer malî mevzuat hükümlerine uygunluğu ve kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması yönlerinden kontrolünü yapmak,

 

b) İdarenin harcama birimlerinde uygulanacak iç kontrole ilişkin standartlar hazırlamak,

 

c) Amaçlar ile sonuçlar arasındaki farklılığı giderici ve etkililiği artırıcı tedbirler önermek,

 

d) İdarenin iç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak,

 

e) Mali konularla ilgili mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye, harcama yetkililerine ve Başkana gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak,

 

f) İdarenin harcama birimlerinde tereddüt oluşturan mali karar ve işlemler hakkında görüş bildirmek,

 

g) İdare birimlerinin yürüttüğü işlemlerle ilgili izleme ve değerlendirme faaliyetlerini yürütmek,

 

h) Başkanlıkça gerekli görülmesi halinde mali konulardaki düzenleme ve kararların idare harcama birimlerince uygulanması hususunda açıklık getirici ve yönlendirici bilgilendirmeler yapmak,

 

i) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

 

Birim Haberleri