Birimlerimiz

İlan ve Reklam Şube Müdürlüğü
  • Şube Müdürü: Cem Duman
  • Telefon: 3856
  • E-Posta: cem.duman@adana.bel.tr
  • Adres: Adana Büyükşehir Belediyesi Reşatbey Mah. Atatürk Cad. Seyhan/ADANA
Görevleri


İlan ve Reklam Şube Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

MADDE 13 – İlan ve Reklam Şube Müdürlüğü aşağıdaki fonksiyonların yerine getirilmesinden sorumludur;

 

a) 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununda yer alan İlan ve Reklâm Vergisi ile mevcut yasa, tüzük ve yönetmelik hükümlerine göre tarh, tarha dayalı tebliğ ve tahakkuk işlemlerini yapmak,

 

b) İlan ve Reklâm Vergisine ait haftalık, aylık ve yıllık faaliyet raporlarını çıkarmak,

 

c) Yargı organlarına yapılmış olan itirazları yasal süreci içerisinde değerlendirerek savunmaya esas bilgi ve belgeleri ilgili kurum veya kuruluşlara iletmek,

 

d) İlan Reklâm Vergisine ait gelir kaybını önlemek amacıyla gerekli tedbirleri almak,

 

e) Adana Büyükşehir Belediyesi mücavir alanları dâhilinde cadde ve bulvarlardaki reklâm materyallerini ve yön levhalarını yerinde incelemek, kayıt dışı olan mükelleflerin kayıt altına alınarak, İlan Reklâm Vergisinin ödenmesini sağlamak,

 

f) İlan Reklâm ve Tanıtım Yönetmeliği doğrultusunda denetim ekiplerine talimat vererek, görsel kirlilik yaratan tabelalar hakkında gerekli işlemlerin yapılmasını sağlamak,

 

g) Büyükşehir Belediyesi’nin yetki alanları içerisinde bulunan cadde, bulvar ve meydanlar üzerindeki İlan ve Reklam Vergisi kayıplarının önlenmesi için denetim ve kontrol yapmak, vergi taramaları sonrası eksik ve noksan vergi bildiriminde bulunanlar hakkında Yoklama Fişi tanzim edip ilgililere tebliğe esas vergi ihbarnamesi göndermek,

 

h) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında ihale usulü verilecek sorumluluk alanlarımızdaki reklam unsurlarının denetim ve kontrolünün sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için ihale aşamasından önce idari ve teknik şartname ile ihaleden sonra sözleşmenin hazırlanmasında ilgili birim ile koordineli çalışmak,

 

i) Posta görevlilerince ilgili mükelleflere yapılamayan tebligatların Gelir Şube Müdürlüğünden dosyaları alınarak söz konusu işyerinin adresinde kontrolünü sağlamak,

 

j) Mali Hizmetler Dairesi Başkanı tarafından verilen ve mevzuat tarafından öngörülen diğer görevleri yerine getirmek,

 

Birim Haberleri