Birimlerimiz

Raylı Sistem Şube Müdürlüğü
  • Şube Müdürü: Mehmet Mak
  • Telefon: 5054-5055
  • E-Posta: mehmet.mak@adana.bel.tr
  • Adres: Kazım Karabekir Mah. Mustafa Kemal Paşa Blv. No:2 Yüreğir/Adana
Görevleri


Raylı Sistem Şube Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

MADDE 7- Raylı Sistem Şube Müdürlüğü görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;

 

1) Raylı sistem taşıma hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi için çalışma programları hazırlamak ve uygulamak, uygulamayı takip ederek, aksaklık durumlarında gerekli düzenlemeyi yapmak,

 

2) Hat ve güzergâhlarda gerekli sayım, ölçüm ve analizleri yapmak/yaptırmak, elde edilen bulgular doğrultusunda “Raylı Taşıma Sistemini” sevk ve idare etmek,

 

3) Raylı taşıma sistemi ile ilgili gelen öneri, talep ve şikâyetleri incelemek, gerekli düzenlemeleri yapmak ve şikâyet sahibini bilgilendirmek,

 

4) Şube Müdürlüğündeki her tür donanım ve personele yönelik ihtiyaçları sağlamak,

 

5) Raylı sistem işletmesindeki istatistiki verileri toplamak, değerlendirmek ve analizleri yapmak,

 

6) Raylı sistem işletmesinde diğer müdürlüklerle koordineli verimliliği artırıcı çalışmalar yapmak ve öneriler geliştirerek izin, onay veya karar mercilerine sunmak,

 

7) Raylı sistem işletmesinde çevre ve iş güvenliğinin sağlanması için gerekli tedbirleri almak, yapılacak işlemi konusuna göre ilgili birimlere bildirmek ve takip etmek,

 

8) Şube Müdürlüğü yazışmalarının mevzuata uygun ve düzenli şekilde yapılmasını sağlamak,

 

9) Gelecekte ihtiyaç duyulacak şehir içi raylı sistem güzergâhlarını Ulaşım Ana Planı doğrultusunda hazırlamak ve/veya hazırlatmak, projelere yönelik gerekli şartname ve ihale dokümanlarını hazırlamak veya hazırlatmak,

 

10) Kurumun hedef, strateji ve amacı doğrultusunda gerekli planlamayı yapmak, uygulamak ve aksayan yönleri tespit edilerek çözüm üretmek,

 

11) Şube Müdürlüğüne ait bütçe ve ücret tarifesi teklifini hazırlamak,

 

12) Şube Müdürlüğünün ihtiyacı doğrultusunda ilgili mevzuata göre yapılacak alımlar için teknik şartnameleri hazırlamak, ihaleyi yapacak birime göndermek, yapılan ihale sözleşmeleri kapsamında kontrollük, kabul ve hak ediş işlemlerini yapmak,

 

13) Şube Müdürlüğünde bulunan yapıların, tesisatın, araç ve makinelerin, bakım ve onarımını yapmak/yaptırmak veya yapılması için sorumlu birime bildirmek ve takip etmek,

 

14) Raylı sistem malzemelerinin stok seviyelerini ve kontrolünü izleyerek, malzeme teminini zamanında sağlamak,

 

15) Şube Müdürlüğü bünyesinde çalışan personelin puantaj kayıtlarını tutmak, ücret ve maaşlarının ödeme evraklarını düzenlemek,

16) Şube Müdürlüğünde çalışan personelin görevini etkin, verimli ve kamusal hizmet amacına uygun yapmasını sağlamak ve gerektiğinde hizmet içi eğitim ihtiyaçlarını İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığına bildirmek,

 

17) Raylı Sistemde kullanılan “Elektronik Ücret Toplama ve Araç Takip Sisteminin” çalışmasını izlemek, hizmetin etkinliği ve verimliğini sağlamak amacıyla istatistiki verileri almak, analiz etmek ve değerlendirmek,

 

18) Şehir içi raylı sistem hizmetinin aksamadan yürütülmesine yönelik çalışma programı hazırlamak, uygulamayı takip etmek, aksaklık durumunda düzeltmeleri yapmak,

 

19) Gerekli görüldüğünde personel rotasyonu ile çalışmayı sürdürmek,

 

20) İlgili mevzuat ve belediye düzenlemeleri ile verilen görev, yetki ve sorumluluğun zamanında ve uygun biçimde yürütülmesini sağlamak,

 

s) Daire Başkanlığınca verilecek diğer görevleri yapmak.

 

Birim Haberleri