Birimlerimiz

Ticari Araç İşlem Şube Müdürlüğü
  • Şube Müdürü: Çağrı Çelik
  • Telefon: 5750-5751
  • E-Posta: cagri.celik@adana.bel.tr
  • Adres: Kazım Karabekir Mah. Mustafa Kemal Paşa Blv. No:2 Yüreğir/Adana
Görevleri


Ticari Araç İşlem Şube Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

MADDE 9- Ticari Araç İşlem Şube Müdürlüğü görev, yetki ve sorumlulukları 

 

1) Büyükşehir Belediyesi sınırları dahilindeki özel kişilere (gerçek ve tüzel) ait yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunan ticari plakalı araçlarla ilgili olarak; ilgili mevzuat ve UKOME kararları kapsamında tescil ve devir işlemlerini yürütmek, izin belgesi ile çalışma ruhsatı ve diğer belgelendirme işlemlerini yapmak, gerekli çalışma programlarını hazırlamak, uygulamak ve uygulamayı takip ederek aksaklık durumunda gerekli düzenlemeleri yapmak,

 

2) Hizmetin etkinliği ve verimliliğini artırmak amacıyla, ticari araçlar ile ilgili istatistiki verileri toplamak ve analiz etmek,

 

3) Ticari araçlarla ilgili öneri, talep ve şikâyetleri incelemek, çözüme yönelik gerekli çalışmayı ilgili birimlerle koordineli sürdürmek,

 

4) Ticari araçlarda etkinlik ve verimliliği arttırabilmek için ilgili müdürlüklerle; ticari toplu taşıma araçlarının güzergâhları ve diğer hususlara yönelik çalışmalar yapmak, öneri ve strateji geliştirerek izin, onay ve karar mercilerine sunmak,

 

5) Ticari araçlarda bulunan ve Ticari Araç İşlem Şube Müdürlüğünce izlenebilen kamera görüntüleri üzerinden yapılan incelemelerde, yetkili organlarca belirlenmiş çalışma usul ve esaslarına aykırı fiillerde bulunduğu tespit edilen ticari araçlarla ilgili gerekli işlemlerin yapılması için ilgili kolluğa bildirimde bulunmak, adli ve/veya idari kurumlarca usulüne uygun talep edilen kamera görüntü kayıtlarını hazırlayıp vermek,

 

6) Ticari araçlarla ilgili düzenlemeler konusunda, gerektiğinde UKOME’ ye teklif sunmak, yönetmelik ve yönerge hazırlamak, toplu taşıma hizmetlerinin mevzuata, belediye düzenlemelerine ve UKOME kararlarına uygun yürütülüp yürütülmediğini denetime yetkili birim ve kurumlar ile koordineli olarak takip etmek,

 

7) Yetkili organlarca belirlenmiş çalışma usul ve esaslara aykırı fiillerde bulunan ticari araçlarla ilgili şikâyet ve tespitleri gerekli işlemlerin yapılması için denetime yetkili birim ve kurumlara bildirilmek,

 

8) Ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan taksi, dolmuş, minibüs ve otobüslere verilecek olan reklam işleri için, ilgili yönetmelik ve belediye düzenlemeleri çerçevesinde gerekli belgeleri düzenlemek,

 

9) Şube Müdürlüğü yazışmalarının mevzuata uygun, düzenli şekilde yapılmasını sağlamak ve gelen/giden evrakları dosyalamak,

 

10) Kurumun hedef, strateji ve amacı doğrultusunda gerekli planlamayı yapmak, uygulamak ve aksayan yönleri tespit ederek çözüm üretmek,

 

11) Ticari araç hizmetleri ile ilgili şikâyetleri değerlendirerek şikâyet sahibini bilgilendirmek,

 

12) Şube Müdürlüğünün bütçe ve ücret tarifesi teklifini hazırlamak,

 

13) Şube Müdürlüğünün ihtiyacı doğrultusunda ilgili mevzuata göre yapılacak alımlar için

teknik şartnameleri hazırlamak ve ihaleyi yapacak olan birime göndermek, ihale sözleşmeleri kapsamında kontrollük, kabul ve hak ediş işlemlerini yerine getirmek,

 

14) Şube Müdürlüğünde bulunan yapıların, tesislerin, araç ve cihazların bakım ve onarımlarını yapmak yaptırmak veya yapılması için sorumlu birime bildirmek ve takibini sağlamak,

 

15) Şube Müdürlüğünce çevre ve iş güvenliğinin sağlanması için gerekli tedbirleri almak, iş ve işlemleri yapmak veya yapılacak işlemi konusuna göre ilgili birimlere bildirmek ve takip etmek,

 

16) Şube Müdürlüğünde çalışan personelin puantaj kayıtlarını tutmak, ücret ve maaş ödeme evraklarını düzenlemek,

 

17) Personelin görevini etkin, verimli ve kamusal hizmet amacına uygun yapmasını sağlamak, gerektiğinde hizmet içi eğitim ihtiyaçlarını İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına bildirmek,

 

18) Ticari araçların ilgili yönetmelik hükümleri kapsamında denetim faaliyetini, yetkili birimlerle koordineli yürütmek,

 

19) Şehir içi ticari araç hizmetini aksamadan sürdürmek üzere çalışma programları hazırlamak, uygulamak uygulamayı takip etmek, aksaklık durumunda gerekli düzenlemeler yapmak,

20) Ticari Araç İşlem Müdürlüğünün işleyişine göre görevin gerektirdiği personelleri rotasyona tabi çalıştırmak,

 

21) İlgili mevzuat ve belediye düzenlemeleri ile verilen görev, yetki ve sorumluluğun zamanında ve uygun biçimde yürütülmesini sağlamak,

 

22) Daire Başkanlığınca verilecek diğer görevleri yapmak.

 

Birim Haberleri