Birimlerimiz

Trafik ve Sinyalizasyon Şube Müdürlüğü
  • Şube Müdürü: Önder Alpagot
  • Telefon: 5009-5010
  • E-Posta: onder.alpagot@adana.bel.tr
  • Adres: Belediye Evleri, 84257. Sk. No:20, 01170 Çukurova/Adana
GörevleriTrafik ve Sinyalizasyon Şube Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

MADDE 8- Trafik ve Sinyalizasyon Şube Müdürlüğü görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;


1) Mevcut trafik sinyalizasyon sistemini en iyi trafik akışını sağlayacak şekilde ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli bir şekilde yürütmek,

 

2) Ulaşım Koordinasyon Merkezi tarafından sinyalizasyon sistemi kurulmasına karar verilen ve düzenlemesi tamamlanan kavşaklarda sinyalizasyon sistemini kurmak,

 

3) Trafik işaretleri ve sinyalizasyon hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi için çalışma programları hazırlamak, uygulamak, uygulamayı takip etmek, aksaklık durumunda gerekli düzeltmeleri yapmak,

 

4)  Adana Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda bulunan yolların, trafik işaretleme envanterlerini (yatay ve düşey işaretleme, sinyalizasyon sistemleri vb.) belirleyerek güncel kayıt ve bilgilerin tutulmasını sağlamak,

 

5) Adana Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda bulunan yollar üzerindeki standart yatay ve düşey trafik işaretlemelerini (yolun yapım, onarım ve bakımı ile ilgili işaretlemeler hariç) yapmak ve/veya yaptırmak,

 

6) Trafik işaretlemeleri ve sinyalizasyon düzenlemeleri konusunda gerektiğinde UKOME’ ye teklif sunmak,

 

7) Kavşaklarda gerekli sayım, ölçüm ve analizleri yapmak ve/veya yaptırmak, elde edilen bulgular doğrultusunda trafik ve sinyalizasyon çalışmalarını sevk ve idare etmek,

 

8) Trafik ve sinyalizasyon ile ilgili kurum, kuruluş ve kişilerden gelen öneri, talep ve şikâyetleri inceleyerek gerekli düzenlemeleri yapmak, şikâyet sahibini bilgilendirmek,

 

9) Trafik ve sinyalizasyon malzemelerinin stok seviyelerini ve kontrolünü izleyerek malzeme teminini zamanında yapmak,

 

10) Trafik ve sinyalizasyon hizmetleriyle ilgili verimliliği artırıcı çalışmalar yaparak öneriler geliştirmek ve geliştirilen önerilerin uygulamasını sağlamak,

 

11) Önemli kavşak ve arterlerdeki trafik sıkışması, trafik kazaları ve benzeri durumları izlemek, trafiğin daha güvenli ve hızlı şekilde akmasının sağlanması için trafikle ilgili birimlere bu bilgileri aktarmak ve koordinasyonu sağlamak,

 

12) TCDD ile yapılan protokoller dahilinde demiryolu ile karayollarının kesiştiği bekçili-bariyerli hemzemin geçitlerde personel çalıştırmak,

 

13)  Şube Müdürlüğü yazışmalarının mevzuata uygun, düzenli yapılmasını sağlamak ve gelen/giden evrakları dosyalamak,

 

14) Kurumun hedef strateji ve amacı doğrultusunda gerekli planlamayı yapmak, uygulamak ve aksayan yönler tespit edilerek çözüm üretmek,

 

15) Trafik ve sinyalizasyon işletmesinde sistem, çevre ve iş güvenliğinin sağlanması için gerekli tedbirleri almak, yapılacak işlemi konusuna göre ilgili birimlere bildirmek ve takip etmek,

 

16) Şube Müdürlüğünün bütçe ve ücret tarifesi teklifini hazırlamak,

17) Şube Müdürlüğünün ihtiyacı doğrultusunda ilgili mevzuata göre yapılacak alımlar için teknik şartnameleri hazırlamak ve ihaleyi yapacak olan birime göndermek, yapılan ihale sözleşmeleri kapsamında kontrollük, kabul ve hak ediş işlemlerini yerine getirmek,

 

18) Şube Müdürlüğünde bulunan yapıların, tesisatın, araç ve makinelerin bakım ve onarımlarını yapmak, yaptırmak veya yapılması için sorumlu birime bildirmek ve takip etmek,

 

19) Şube Müdürlüğü bünyesinde çalışan personelin puantaj kayıtlarını tutmak, ücret ve maaşlarının ödeme evraklarını düzenlemek,

 

20) Personelin görevini etkin, verimli ve kamusal hizmet amacına uygun yapmasını sağlamak, gerektiğinde hizmet içi eğitim ihtiyaçlarını İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına bildirmek,

 

21) Trafik ve Sinyalizasyon Şube Müdürlüğünün işleyişine göre görevin gerektirdiği personelleri rotasyona tabi olarak çalıştırmak,

 

22) İlgili mevzuat ve belediye düzenlemeleri ile verilen görev, yetki ve sorumluluğun zamanında ve uygun biçimde yürütülmesini sağlamak,

 

23) Daire Başkanlığınca verilecek diğer görevleri yapmak.

 

Birim Haberleri