Birimlerimiz

Ulaşım Daire Başkanlığı
  • Daire Başkanı: Dr. Murat Kütükçü
  • Telefon: 5002
  • E-Posta: murat.kutukcu@adana.bel.tr
  • Adres: Belediye Evleri, 84257. Sk. No:20, 01170 Çukurova/Adana
Görevleri


Ulaşım Dairesi Başkanlığının 

Görev Yetki Ve Sorumlulukları

 

MADDE 4-Daire Başkanlığının görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;


a) Birimlerin görev ve sorumluluğunda bulunan tüm hizmet ve çalışmanın ilgili mevzuat çerçevesinde, kurumun bütçe ve iş programları dikkate alınarak, verimlilik ilkesi ile kamusal hizmet amacına uygun, yerine getirilmesini sağlamak,

b) İl bütünündeki ulaşım sistemlerine yönelik mevcut sorunların giderilmesi ve geleceğe ilişkin hizmet düzeyini artıracak projeleri yapmak ve/veya yaptırmak,

c) Adana ili nazım planı ve temel kentsel ulaşım ilkeleri çerçevesinde, arazi kullanım kararları ile uyumlu “Ulaşım Ana Planını” hazırlamak/hazırlatmak, uygulamasını sağlamak ve geliştirmek,

d) Toplu ulaşım hizmetlerinde kaliteyi sürekli arttırmak amacıyla; şoför, vatman ve diğer personele yönelik, kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla işbirliği yaparak eğitim programları planlamak,

e) Yetkili organların kararı uyarınca belirlenen kara, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksilerin sayılarını, bilet ücret ve tarifeleri ile zaman ve güzergâhları konusunda çalışma yapmak,

f) Ulaşım hizmetlerinin geliştirilmesi, disiplin altına alınması amacıyla Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde faaliyet gösteren taksi, servis araçları ve yolcu taşıma faaliyetinde bulunan diğer araçların; trafik, ulaşım, uygunluk ve faaliyet alanlarının, ilgili kanun ve mevzuat çerçevesinde denetimlerini yapmak ve/veya yaptırmak,

g) Belediye otobüs güzergâhlarında gerekli sayım, ölçüm ve analizleri yaptırmak, elde edilen bulgular doğrultusunda şehrin yol ve yerleşim durumuna göre düzenlemeler yaparak uygulanmasını sağlamak,

h) Kent içi trafik planlamasını güvenli ve ekonomik yönleriyle en üst düzeyde verim alınmasını sağlayacak şekilde planlamak, yollar üzerinde trafik güvenliği bakımından gerekli önlemleri almak,

i) Daire Başkanlığı ve Şube Müdürlüklerinde görevin gerektirdiği durumlarda personel rotasyonu ile çalışmayı sürdürmek,

j) Üst yöneticiler tarafından verilen görevleri ilgili mevzuat çerçevesinde yerine getirmek,

k) Şube Müdürlükleri tarafından hazırlanan bütçe ve ücret tekliflerini koordine etmek ve sonuçlandırmak.

Birim Haberleri