Birimlerimiz

Otobüs Şube Müdürlüğü
  • Şube Müdürü: Hüseyin Kara
  • Telefon: 5800-5801
  • E-Posta: huseyinkara@adana.bel.tr
  • Adres: Kazım Karabekir Mah. Mustafa Kemal Paşa Blv. No:2 Yüreğir/Adana
Görevleri


Otobüs Şube Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

MADDE 6- Otobüs Şube Müdürlüğü görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;

 

1) Belediye otobüs hizmetlerinin aksamadan yürütülebilmesi için gerekli çalışma programlarını hazırlamak, uygulamak ve uygulamayı takip ederek aksaklık durumlarında gerekli düzenlemeyi yapmak,

 

2) Belediye otobüs hizmetleri ile ilgili kurum, kuruluş ve kişilerden gelen öneri, talep ve şikâyetleri inceleyerek gerekli düzenlemeleri yapmak,

 

3) Belediye otobüs güzergâhlarında gerekli sayım, ölçüm ve analizleri yapmak/yaptırmak elde edilen bulgular doğrultusunda, şehrin yol ve yerleşim durumuna göre düzenlemeler yaparak uygulanmasını temin ve kontrol etmek,

 

4) Belediye otobüs hizmetlerinde etkinliği ve verimliliği arttırabilmek için diğer müdürlükler ile koordineli çalışmak, öneri ve strateji geliştirerek izin onay veya karar mercilerine sunmak,

 

5) Belediye otobüslerinde kullanılan “Elektronik Ücret Toplama ve Araç Takip Sisteminin” çalışmasını takip etmek, hizmet etkinliği ve verimliliği sağlamak amacıyla sistem üzerinden rakamsal verileri almak, analiz etmek ve çözüm oluşturmak,

 

6) Belediye otobüslerinde bulunan kamera görüntülerini incelemek, ilgili mevzuatta belirlenmiş “Çalışma Usul ve Esaslarına” aykırı davranışta bulunduğu tespit edilen otobüs şoförleri ile ilgili işlemleri yapmak, gerektiğinde adli ve/veya idari kurumlarca usulüne uygun talep edilen “kamera görüntü kayıtlarını” hazırlayıp vermek,

 

7)  Belediye otobüs hizmetleri ile ilgili düzenlemeler konusunda gerektiğinde UKOME' ye teklif sunmak, yönerge hazırlamak, yapılan hizmetin mevzuata, belediye düzenlemelerine ve UKOME kararlarına uygun yürütülmesini takip etmek,

 

8) Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yolcu aktarma merkezlerini, araç peron ve durak yerlerini belirlemek, yapmak ve/veya yaptırmak,

 

9) Otobüs işletmesindeki sistem, çevre ve iş güvenliğinin sağlanması için gerekli tedbirleri almak, iş ve işlemleri yapmak veya yapılacak işlemi ilgili birimlere bildirmek ve takip etmek,

 

10) Şube Müdürlüğünde bulunan yapıların, tesisatın(Belediye otobüsleri hariç)araç ve makinelerin bakım ve onarımlarını yapmak, yaptırmak veya yapılması için sorumlu birime bildirmek ve takip etmek,

11) Otobüs hizmetleri ile ilgili şikâyetleri değerlendirerek şikâyet sahibini bilgilendirmek,

 

12) Araçlarda unutulan veya düşürülen eşyaları muhafaza altına almak ve 20 gün içerisinde teslim alınmayan eşyaları Zabıta Daire Başkanlığına teslim etmek,

 

13) Şube Müdürlüğü yazışmalarının mevzuata uygun düzenini sağlamak ve gelen/giden evrakı dosyalamak,

 

14) Kurumun hedef, strateji ve amacı doğrultusunda gerekli planlamayı yapmak, uygulamak, aksayan yönleri tespit ederek çözüm üretmek,

15) Şube Müdürlüğünün bütçe ve ücret tarifesi teklifini hazırlamak,

 

16) Şube Müdürlüğünün ihtiyacı doğrultusunda ilgili mevzuata göre yapılacak alımlar için teknik şartnameleri hazırlamak ve ihaleyi yapacak birime göndermek, ihale sözleşmeleri kapsamında kontrollük, kabul ve hak ediş işlemlerini yerine getirmek,

 

17) Şube Müdürlüğü personelinin puantaj kayıtlarını tutmak, ücret ve maaşlarının ödeme evraklarını düzenlemek,

18) Personelin görevini etkin, verimli ve kamusal hizmet amacına uygun yapmasını sağlamak ve gerektiğinde hizmet içi eğitim ihtiyaçlarını İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığına bildirmek,

19) Şehir içi belediye otobüs hizmetlerinin aksamadan yürütülmesine yönelik günlük, haftalık ve aylık çalışma programlarını hazırlamak, uygulamayı takip etmek, aksaklık durumunda gerekli düzeltmeleri yapmak,

20) Gerekli görüldüğünde personel rotasyonu ile çalışmayı sürdürmek,

 

21) İlgili mevzuat ve belediye düzenlemeleri ile verilen görev ve sorumluluğun zamanında ve uygun biçimde eksiksiz olarak yürütülmesini sağlamak,

 

22) Daire Başkanlığınca verilecek diğer görevleri yapmak.

 

Birim Haberleri