Birimlerimiz

Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü
  • Şube Müdürü: Neslihan Emine Barış
  • Telefon: 5025
  • E-Posta: neslihanemine.baris@adana.bel.tr
  • Adres: Belediye Evleri, 84257. Sk. No:20, 01170 Çukurova/Adana
Görevleri


Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumlulukları


  MADDE 12- Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;

 

 1)  “Ulaşım Ana Planına” yönelik gerekli iş ve işlemleri yapmak, koordinasyonu sağlamak,

 

2)  Kent içi ulaşımla ilgili sorunların tespiti ve bu sorunlara bir sistem bütünlüğü içerisinde çözümler geliştirilmesi konusunda projeler ve öneriler hazırlamak,

 

3) Kente yönelik, tüm ulaşım türleri ile ilgili çalışma yapmak, öneri ve proje hazırlamak ve/veya hazırlatmak,

 

4) Ulaşım ana planı kararları doğrultusunda ulaşım talebine uygun sistem konusunda projeler hazırlamak ve/veya hazırlatmak,

 

5) Kentin mevcut ve gelecekteki ulaşım özelliklerinin tespiti ile ilgili çalışma yapmak, ulaşım taleplerinin gerektirdiği önlem ve yatırımlara yön verecek etüt, plan ve proje önerisi hazırlamak,

 

6) Ulaşım sistem bütünlüğünü gözeten projeler hazırlamak ve/veya hazırlatmak,

 

7) Ulaşım sistemini oluşturan yol ağının etkin ve verimli kullanımına yönelik ulaşım projeleri geliştirmek,

 

8) Şube Müdürlüğü yazışmalarının mevzuata uygun düzenli şekilde yapılmasını sağlamak ve gelen/giden evrakları dosyalamak,

 

9) Kurumun hedef, strateji ve amacı doğrultusunda planları hazırlamak, uygulamak ve aksayan yönleri tespit ederek çözüm üretmek,

 

10) Şube Müdürlüğünün bütçe ve ücret tarifesi teklifini hazırlamak,

 

11) Şube Müdürlüğünün ihtiyacı doğrultusunda ilgili mevzuata göre yapılacak alımlar için teknik şartnameleri hazırlamak, ihaleyi yapacak olan birime göndermek, yapılan ihale sözleşmeleri kapsamında kontrollük, kabul ve hakediş işlemlerini yapmak,

 

12) Şube Müdürlüğünde bulunan yapıların, tesisatın, araç ve makinelerin bakım ve onarımlarını yapmak, yaptırmak veya yapılması için sorumlu birime bildirmek ve takip etmek,

 

13) Şube Müdürlüğü bünyesinde çalışan personelin puantaj kayıtlarını tutmak, ücret ve maaş ödeme evraklarını düzenlemek,

 

14) Ulaşım planlama konusunda sistem, çevre ve iş güvenliğinin sağlanması için gerekli tedbirleri almak, yapılacak işlemi konusuna göre ilgili birimlere bildirmek ve takip etmek,

 

15) Şube Müdürlüğü personelinin görevini etkin, verimli ve kamusal hizmet amacına uygun yapmalarını sağlamak, gerektiğinde hizmet içi eğitim ihtiyaçlarını İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığına bildirmek,

 

16) Elektronik Ücret Toplama Sisteminde kullanılacak kişiselleştirilmiş akıllı kart işlemlerini yürütmek,

 

17) Ulaşım Daire Başkanlığı ve birimlerinde kullanılan “Elektronik Ücret Toplama ve Araç Takip Sisteminin” çalışmasını izlemek, hizmetin etkinliği ve verimliliğini sağlamak amacıyla sistem üzerinden istatistiki verileri almak, analiz etmek ve değerlendirmek,

 

18) Şehir içi ulaşım hizmetlerinin aksamadan yürütülmesine yönelik ilgili Şube Müdürlükleriyle koordineli olarak gerekli çalışmaları yapmak,

 

19) Ulaşım planlama hizmetleri ile ilgili şikâyetleri değerlendirmek,

şikâyet sahibini bilgilendirmek,

 

20) Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğünü işleyişine göre görevin gerektirdiği personeli rotasyona tabi olarak çalıştırmak,

 

21) İlgili mevzuat ve belediye düzenlemeleri ile verilen görev, yetki ve sorumluluğun zamanında ve uygun biçimde yürütülmesini sağlamak,

 

22) Daire Başkanlığınca verilecek diğer görevleri yapmak.

 

Birim Haberleri