Birimlerimiz

Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü
  • Şube Müdürü: Mustafa Dağ
  • Telefon: 5024-5023
  • E-Posta: mustafa.dag@adana.bel.tr
  • Adres: Belediye Evleri, 84257. Sk. No:20, 01170 Çukurova/Adana
Görevleri


Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumlulukları


MADDE 11- Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;

 

1) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7’nci ve 9’uncu maddelerine göre Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği kapsamında Ulaşım Koordinasyon Merkezinin sekretarya iş ve işlemlerini sağlamak,

 

2) Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliğinin görev ve yetkilerinde belirtilen iş ve işlemleri takip etmek,

 

3) UKOME gündeminin hazırlanması ile ilgili çalışmayı yapmak, mevzuata uygun şekilde belirlenen gündemi üyeler ve ilgililere duyurmak,

 

4) UKOME kuruluna girecek konularla ilgili araştırma ve inceleme yapmak ve/veya yaptırmak, diğer kurum ve kuruluşlarla konulara ilişkin koordinasyon sağlamak,

 

5) Toplantılara üye gönderen kurum ve kuruluşlarla iletişimi sağlamak,

 

6) Toplantı görüşme tutanaklarını düzenlemek,

 

7) Alınan kararları yazmak ve imza sürecini takip etmek,

 

8) Ulaşım yolları üzerinde yapılacak çalışma nedeniyle, yolun UKOME’ce belirlenen süre kadar geçici olarak trafiğe kapatılması taleplerini değerlendirmek, trafik akışını asgari düzeyde etkileyecek şekilde trafik izin onayını hazırlamak,

 

9) Şube Müdürlüğü yazışmalarının, mevzuata uygun ve düzenli şekilde yapılmasını sağlamak ve gelen/giden evrakları dosyalamak,

 

10) Kurumun hedef, strateji ve amacı doğrultusunda gerekli çalışmayı hazırlamak, uygulamak ve aksayan yönleri tespit ederek çözüm üretmek,

 

11) Şube Müdürlüğünün bütçe ve ücret tarifesi teklifini hazırlamak,

 

12) Şube Müdürlüğünün ihtiyacı doğrultusunda ilgili mevzuata göre yapılacak alımlar için teknik şartnameleri hazırlamak ve ihaleyi yapacak olan birime göndermek, yapılan ihale sözleşmeleri kapsamında kontrollük, kabul ve hak ediş işlemlerini yerine getirmek,

 

13) Şube Müdürlüğünde bulunan yapıların, tesisatın, araç ve makinelerin bakım onarımlarını yapmak, yaptırmak veya yapılması için sorumlu birime bildirmek ve takip etmek,

 

14) Şube Müdürlüğü personelinin, puantaj kayıtlarını tutmak, ücret ve maaş ödeme evrakını düzenlemek,

 

15) Ulaşım koordinasyon konusunda sistem, çevre ve iş güvenliğinin sağlanması için gerekli tedbirleri almak, yapılacak işlemi konusuna göre ilgili birimlere bildirmek ve takip etmek,

 

16) Şube Müdürlüğü personelinin görevini etkin, verimli ve kamusal hizmet amacına uygun yapmalarını sağlamak gerektiğinde hizmet içi eğitim ihtiyacını İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığına bildirmek,

 

17) Ulaşım koordinasyon hizmetleri ile ilgili şikâyetleri değerlendirerek şikâyet sahibini bilgilendirmek,

 

Birim Haberleri