Birimlerimiz

Ulaşım Destek Şube Müdürlüğü
  • Şube Müdürü: Caner Tuğal
  • Telefon: 5015-5016
  • E-Posta: caner.tugal@adana.bel.tr
  • Adres: Belediye Evleri, 84257. Sk. No:20, 01170 Çukurova/Adana
Görevleri


Ulaşım Destek Şube Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

MADDE 10- Ulaşım Destek Şube Müdürlüğü görev, yetki ve sorumlulukları;

 

1) Daire Başkanlığına bağlı Şube Müdürlükleri tarafından hazırlanan stratejik plan, performans programı, bütçe teklifi, mali tablolar, faaliyet raporlarının Daire Başkanlığı nezdinde birleştirmek ve birimleri bu konularda koordine etmek,

 

2) Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) üzerinden havale edilen evrakın ilgili birime ve/veya kişiye dağıtımını yapmak, kurum dışına gidecek evrakın ilgili kişi veya kurumlara zimmetle teslim edilmesini veya postaya verilmesini sağlamak,

 

3) Şube Müdürlüğü yazışmalarının mevzuata uygun olarak düzenli şekilde yapılmasını sağlamak, gelen/giden evrakları dosyalamak,

 

4) Şube Müdürlükleri tarafından düzenlenen harcama talimatı, ödeme emirleri ve yazıların takibini yapmak ve koordine etmek,

 

5) İletişimin(santral) mesai gün ve saatlerinde aksamadan sürdürülmesini sağlamak,

 

6) Araç havuzundaki araçların, talep üzerine bağlı birimlerin görevlerinde kullanılmasını sağlamak,

7) İdare katının temizliğinin koordinasyon ve kontrolünü sağlamak,

 

8) Kurumun hedef, strateji ve amacı doğrultusunda planları hazırlamak, uygulamak ve aksayan yönleri tespit ederek çözüm üretmek,

 

9) Şube Müdürlüğünün bütçe ve ücret tarifesi teklifini hazırlamak,

 

10) Şube Müdürlüğünün ihtiyacı doğrultusunda ilgili mevzuata göre yapılacak alımlar için teknik şartnameleri hazırlamak, ihaleyi yapacak olan birime göndermek, yapılan ihale sözleşmeleri kapsamında kontrollük, kabul ve hak ediş işlemlerini yerine getirmek,

 

11) Şube Müdürlüğünde bulunan yapıların, tesisatın, araç ve makinelerin bakım onarımlarını yapmak, yaptırmak veya yapılması için sorumlu birime bildirmek ve takip etmek,

 

12) Şube Müdürlüğü personelinin puantaj kayıtlarını tutmak, ücret ve maaş ödeme evraklarını düzenlemek,

 

13) Ulaşım destek konusunda sistem, çevre ve iş güvenliğinin sağlanması için gerekli tedbirleri almak, yapılacak işlemi konusuna göre ilgili birimlere bildirmek ve takip etmek,

 

14) Şube Müdürlüğü personelinin görevini etkin, verimli ve kamusal hizmet amacına uygun yapmalarını sağlamak, gerektiğinde hizmet içi eğitim ihtiyaçlarını İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığına bildirmek,

 

15) Ulaşım destek hizmetleri ile ilgili şikâyetleri değerlendirmek, şikâyet sahibini bilgilendirmek,

16) Ulaşım Destek Şube Müdürlüğünün işleyişine göre görevin gerektirdiği durumlarda personeli rotasyona tabi olarak çalıştırmak,

 

17) İlgili mevzuat ve belediye düzenlemeleri ile verilen görev, yetki ve sorumluluğun zamanında ve uygun biçimde yürütülmesini sağlamak,

 

18) Daire Başkanlığınca verilecek diğer görevleri yapmak.

 


Birim Haberleri